DLA BIZNESU

ORLEsol E70/120

W ofercie ORLEN Południe S.A.


Charakterystyka

ORLEsol E70/120 to produkt niskoaromatyczny o śladowej zawartości benzenu i siarki otrzymywany z lekkich frakcji węglowodorowych.

Zastosowanie:

 • do produkcji rozpuszczalników, rozcieńczalników,
 • do mycia i odtłuszczania,
 • w przemyśle metalowym i chemicznym,
 • w przemyśle farb i lakierów, klejów i szczeliw,
 • w garbarniach,
 • w produkcji chemii budowlanej i gospodarczej,
 • w produkcji wyrobów gumowych, materiałów i okładzin ciernych,
 • w przemyśle farmaceutycznym.

Transport i sprzedaż:

 • sprzedaż w autocysternach,
 • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  • numer UN (numer ONZ): UN 1268,
  • prawidłowa nazwa przewozowa UN: Produkty ropy naftowej, I.N.O.,
  • klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3/F1,
  • numer rozpoznawczy zagrożenia: 33,
  • nalepka ostrzegawcza: Nr 3,
  • grupa pakowania: II,
  • zagrożenie dla środowiska: substancja zagrażająca środowisku,,
  • szczególne środki ostrożności dla użytkowników: ADR przepis szczególny 640D, S2, S20,
  • transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: nie dotyczy,
 • załadunek: górny,
 • załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00,
 • miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu,
 • sprzedaż w procedurze zawieszonej akcyzy​/ zwolnionej ze względu na przeznaczenie,
 • kod CN produktu: 2710 12 25.

Wymagania

​Własność ​Parametry wymagane​
​Gęstość w temp. 15°C, max [g/cm3]
0,780​
​Zawartość siarki, max. [ppm (m/m)] 
​30
​Zawartość benzenu max. [ppm (m/m)]
100
​Zawartość pozostałych aromatów, max. [% (m/m)]
​0,3
​5% (v/v) destyluje, min. [°C]
​70
​95% (v/v) destyluje, max. [°C]
​120
​Suma pozostałości i strat, max. [% (v/v)]
​2
​Zawartość węglowodorów nienasyconych, max. [% (m/m)]
​0,1
​Zawartość substancji nielotnych
​Nie zawiera​

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Mariusz Kopciuch

Telefon: 

+48 605 092 246

E-mail:

Maciej Niechaj

Telefon: 

+48 665 444 843

E-mail:

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem