O firmie

Strategia Technologii i Innowacji

Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie.

Dokument w sposób kompleksowy określa, wizję, cele i kierunki rozwoju technologii i innowacji w Grupie ORLEN do roku 2030 oraz w szerszej perspektywie do roku 2050. W dokumencie zidentyfikowano luki technologiczne w Grupie ORLEN, zdefiniowano poziom ambicji oraz stopień zaangażowania Grupy ORLEN w rozwój technologii w poszczególnych obszarach. Kierunki rozwoju technologii i innowacji zostały opisane w postaci 13 domen technologicznych.


Technologie wodorowe

Ekspansja na rynku wodorowym. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowy infrastruktury produkcji i tankowania wodoru. Nowatorskie rozwiązania w zakresie wodorowych stacji tankowania, technologii zero- i niskoemisyjnej produkcji wodoru, wykorzystania wodoru w celu redukcji emisji CO2 oraz wdrażania nowoczesnych narzędzi wspierających zarządzanie łańcuchem wartości wodoru.

Nowoczesny upstream

Optymalizacja udostępniania złoża, intensyfikacja wydobycia i obniżenie kosztów produkcji przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Open Innovation

Wykorzystanie narzędzi ekosystemu innowacji ORLEN do współpracy z zewnętrznymi partnerami technologicznymi w celu podnoszenia innowacyjności koncernu i minimalizowania ryzyka niepowodzenia w rozwoju technologii. Realizacja projektów we współpracy ze startupami w ramach Akceleratora ORLEN Skylight oraz działalność funduszu ORLEN VC.

Magazynowanie energii

Opracowywanie rozwiązań w zakresie magazynowania energii i integracji z siecią, wydłużenie łańcucha wartości w zakresie energetyki.

Efektywna produkcja rafineryjna

Stosowanie efektywnych technologii procesowych przerobu ropy naftowej do wysokomarżowych produktów.

Zaawansowana petrochemia i nowe generacje materiałów

Wydłużenie łańcucha wartości poprzez dodanie wysokomarżowych produktów chemicznych oraz ekspansja na nowych, szybko rosnących i powiązanych z podstawową działalnością rynkach.

Biopaliwa i produkty pochodne

Rozwój zaawansowanych biopaliw, przetwórstwo biomasy, rozwój know-how i optymalizacja technologii w obszarze  biopaliw płynnych i wytwarzania biometanu.

Nowoczesny klient i stacja przyszłości

Dostosowanie modelu biznesowego stacji detalicznych i sprzedaży hurtowej do zmieniających się potrzeb klienta. Wykorzystanie technologii w celu oferowania klientom dodatkowych produktów i usług.

Rozwój obszaru nawozów

Rozwój oferty nawozowej oraz wykorzystywanie technologii do rozszerzania oferty w zakresie nowoczesnych produktów i usług, jak choćby precyzyjne nawożenie.

Wytwarzanie czystej energii

Wspieranie jednostek biznesowych w wyborze, testowaniu i wdrażaniu technologii wytwarzania czystej energii.  Realizacja projektów optymalizacji kosztowo-eksploatacyjnej i wsparcie aktywów wytwarzających zieloną energię.

Recykling (obieg zamknięty)

Budowanie kompetencji wspierających wybór technologii recyklingu mechanicznego i chemicznego oraz optymalizacja wydajności technologii dla już nabytych technologii i istniejących aktywów.

Ścieżki redukcji emisji

Wykorzystanie technologii wychwytywania CO2 dostępnych na rynku i dostosowanie ich do potrzeb koncernu. 

Biochemikalia

Wydłużenie łańcucha wartości w kierunku nowych produktów, obniżenie ryzyka regulacyjnego. Budowa kompetencji w zakresie wyboru technologii oraz optymalizacji wydajności aktywów i rozwijanie partnerstw w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju technologii.