07.06.2004

ORLEN - silna pozycja w regionie Informacja prasowa

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Zarząd PKN ORLEN S.A. podpisał umowę, z Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej na zakup akcji czeskiego holdingu Unipetrol s.a., a także sprzedaży aktywów będących w posiadaniu Czeskiej Agencji Konsolidacyjnej. Ta największa polska inwestycja zagraniczna, wzmacnia pozycję PKN ORLEN jako wiodącego podmiotu w sektorze przerobu ropy naftowej i produktów petrochemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, a ponadto czyni z PKN ORLEN lidera w dziedzinie konsolidacji w regionie.

Przewaga ORLENU wynikająca z zakupu akcji
Transakcja podnosi konkurencyjność połączonych spółek w Europie Środkowo-Wschodniej. Łączne moce przerobowe rafinerii ORLENU i Unipetrolu wynoszące – 23,4 miliona ton ropy rocznie, pozwolą budować silną pozycję spółek w sektorze przerobu ropy (dla porównania moce przerobowe rafinerii MOL wynoszą 11 miliona ton rocznie, a Slovnaftu 5,6 miliona ton rocznie). Wzmocniony zostanie również obszar działalności sprzedaży detalicznej dzięki dołączeniu do obecnie funkcjonującej sieci ORLENU (prawie 2400 stacji benzynowych), stacje spółki Unipetrol. W porównaniu do sieci stacji pozostałych firm (MOL – 431, Slovnaft – 362) widać znaczącą przewagę. Silna sieć dystrybucji pozwoli na zwiększenie konkurencyjności Koncernu na rynku detalicznym w Południowej Polsce.
Położenie geograficzne Unipetrolu umożliwia wiele technologicznych synergii, które zwiększą konkurencyjność ORLENU na rynku rafineryjnym i petrochemicznym. W tym celu planowane jest zintensyfikowanie współpracy ze spółką Agrofert i ConocPhilips. Zarząd oczekuje zwiększenia zysków poprzez zrealizowanie planów synergii technologicznych oraz wprowadzenie programu optymalizacji struktury funkcjonowania spółki. Zarząd PKN ORLEN wierzy, że w tym celu uda się wykorzystać cały potencjał tkwiący w pracownikach i możliwościach technologicznych spółki.

Szczegóły transakcji
Pod koniec kwietnia b.r, czeski rząd wyraził zgodę na sprzedaż większościowego pakietu Unipetrolu do PKN ORLEN. Polska spółka była jedyną, która złożyła ostateczną ofertę. PKN ORLEN zaoferował za akcję Unipetrolu, kwotę wynoszącą w przybliżeniu 11,3 miliardów CZK, w zamian za udział wynoszący 62,99% w spółce. Ponadto 1,0 milion CZK w zamian za udział wynoszący 9,76% w spółce Spolana oraz w przybliżeniu 1,7 miliardów CZK w zamian za przysługujące w stosunku do spółek należących do Grupy Unipetrol wierzytelności, których wartość nominalna na dzień 1 kwietnia 2004 r. wynosi w przybliżeniu 3,1 miliardów CZK, 9,5 milionów euro i 4,9 milionów USD. Zgodnie z prawem czeskim, po nabyciu udziału w spółce Unipetrol, PKN ORLEN ogłosi obowiązkowe wezwanie publiczne do sprzedaży mniejszościowych praw udziałowych w spółce Unipetrol a.s. oraz jej notowanych podmiotach zależnych (Spolana a.s i Paramo a.s.). Całkowite zakończenie transakcji przewidywane jest przed upływem trzeciego kwartału 2004 r., po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód organów regulacyjnych.

Restrukturyzacja Grupy Unipetrol
PKN ORLEN posiada ogólną koncepcję restrukturyzacji Grupy Unipetrol. Koncern uzgodnił zasady umów z ConocoPhillips Central and Eastern Europe Holdings B.V. („ConocoPhillips”), jedną z głównych światowych spółek naftowych i gazowych, oraz Agrofert Holding, a.s., drugą co do wielkości grupą chemiczną w Republice Czeskiej („Agrofert”), aby po przeprowadzeniu transakcji nabycia udziału wynoszącego 62,99% w spółce Unipetrol od FNM, jako akcjonariusz większościowy Unipetrolu, doprowadzić do sprzedaży przez Unipetrol pewnych składników majątku Unipetrol na rzecz ConocoPhillips oraz Agrofert.

Umowy ze spółką Agrofert przewidują zbycie tych składników majątku Unipetrolu, które nie są uważane za istotne z punktu widzenia działalności prowadzonej przez PKN ORLEN, a które związane są z artykułami do produkcji rolnej, środkami ochrony roślin i produktami chemicznymi. Na podstawie tych umów Agrofert nabędzie akcje oraz wierzytelności przysługujące w stosunku do niektórych podmiotów zależnych Unipetrolu. Powinno to dodatkowo zmniejszyć zadłużenie połączonej grupy PKN ORLEN-Unipetrol. Współpraca ze spółką Agrofert pozwala PKN ORLEN zatrzymać tylko te składniki majątku Unipetrolu, które uważa za istotne. Po przeprowadzeniu tych transakcji spółki PKN ORLEN i Agrofert postanowiły podjąć rozmowy w sprawie jak najlepszego podziału aktywów tych spółek, w których w rezultacie końcowym obie będą posiadać prawa udziałowe.

Na podstawie umowy z ConocoPhillips PKN ORLEN zobowiązał się sprzedać na rzecz ConocoPhillips jedną trzecią stacji benzynowych należących do niektórych podmiotów zależnych Unipetrolu. W zamian za to spółka ConocoPhillips zobowiązała się doradzać oraz udzielać PKN ORLEN pomocy w zakresie prowadzenia działalności, aby zapewnić stabilność i dalsze prowadzenie działalności tej spółki zależnej w okresie bezpośrednio po prywatyzacji Unipetrolu. Zbycie pewnych składników majątku na rzecz ConocoPhillips i Agrofert zmniejszy kwotę finansowania związanego z transakcją. Przewidywane jest, że planowane transakcje, które mają być zawarte ze spółkami ConocoPhillips oraz Agrofert zostaną zakończone do końca 2005 r.

Podstawowe informacje o Unipetrolu
Spółka kontroluje dwie rafinerie, których moce przerobowe wynoszą ponad 8 mln ton ropy. Czeska spółka dysponuje też trzecią małą rafinerią o zdolności przerobowej 800.000 ton, z nowoczesnym kompleksem olejowym. Czeska firma ma sieć 316 stacji paliw, co pozwala na kontrolowanie około 15 proc. czeskiego rynku. W 2003 r. Unipetrol wykazał w zbadanym sprawozdaniu zysk w ujęciu skonsolidowanym w wysokości 87,7 milionów CZK, przy przychodach sięgających w ujęciu skonsolidowanym 67,9 miliardów CZK.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN SA