10.05.2006

Otrzymanie drugiego pozwu o zapłatę kary umownej

PKN ORLEN informuje, iż 9 maja 2006 roku pełnomocnik Spółki otrzymał z Sądu Arbitrażowego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie Rolnej w Pradze odpis drugiego pozwu o zapłatę kary umownej, złożonego przez Agrofert Holding a.s. z siedzibą w Pradze. Wartość przedmiotu sporu wynosi 77.266.500 Euro wraz z odsetkami.

Agrofert od marca tego roku zapowiadał w mediach zgłoszenie takiego roszczenia. PKN ORLEN po zasięgnięciu opinii ekspertów polskich i czeskich, nie uznaje roszczenia Agrofertu za uzasadnione i podejmie zdecydowane działania zmierzające do obrony jego praw. PKN ORLEN konsekwentnie potwierdza, iż wspomniane umowy wykonał w stopniu, w jakim pozwalało na to polskie i czeskie prawo. Koncern nie widzi żadnych podstaw do zgłaszania kolejnych roszczeń z nimi związanych. Z uwagi na poufność postępowania arbitrażowego Koncern nie może udzielić szerszych wyjaśnień na temat linii swojego postępowania.

Dodatkowo, PKN ORLEN zaznacza, iż wątek dotyczący umów zawartych przez poprzedni Zarząd ze spółką Agrofert w 2003 i 2004 roku jest przedmiotem postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie. Obecny Zarząd Spółki ściśle współpracuje w tej sprawie Prokuraturą, stojąc na stanowisku, iż wszystkie kwestie niosące podejrzenie działań bezprawnych czy nieetycznych powinny być dogłębnie przez nią wyjaśnione.