12.02.2015

PKN ORLEN z koncesją na obrót paliwami ciekłymi za granicą

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki PKN ORLEN uzyskał na 10 lat koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Umożliwi ona Koncernowi handel w Polsce paliwami ciekłymi sprowadzonymi z zagranicy oraz ich wywóz z kraju w celu sprzedaży poza granicami. Tym samym PKN ORLEN znalazł się w gronie 48 przedsiębiorców posiadających dodatkowe uprawnienia, spośród 8,1 tys. koncesjonowanych podmiotów uprawnionych do obrotu paliwami ciekłymi wyłącznie na terenie Polski.

Koncesja, którą otrzymał PKN ORLEN uprawnia do obrotu z zagranicą wszystkimi głównymi paliwami ciekłymi sprzedawanymi na rynku z wykorzystaniem między innymi baz i stacji paliw Koncernu w Polsce. Obejmuje ona: benzyny, oleje napędowe, oleje opalowe, paliwa lotnicze i gaz płynny LPG, a także estry stanowiące samoistne paliwo ciekłe tzw. BIO 100. Uprawnienia wynikające z dokumentu ważne są do 31 grudnia 2025 r.

Jednym z głównych warunków uzyskania koncesji było złożenie przez PKN ORLEN do Prezesa URE zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł na poczet prawidłowego rozliczenia należności publicznoprawnych związanych działalnością koncesjonowaną tego typu. Wymóg posiadania koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także obowiązek złożenia zabezpieczenia majątkowego został wprowadzony w 2014 r. w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie. Podstawowym celem wprowadzonych regulacji było przeciwdziałanie zjawiskom nielegalnego handlu paliwami pochodzącymi z zagranicy, a także ograniczenie strat budżetu państwa z tytułu nie zapłaconych podatków oraz braku realizacji obowiązków publicznoprawnych np. związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa paliwowego państwa (utrzymywanie zapasów obowiązkowych paliw) czy realizacji celów polityki środowiskowej (realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie biopaliw ciekłych).