20.10.2016

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w III kwartale 2016 r.

W III kwartale 2016 PKN ORLEN odnotował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 200 mln zł (r/r). Na osiągnięcie tego rezultatu złożył się m.in. rekordowy wynik segmentu detalu, osłabieniu kursu złotówki względem walut obcych, a także uznanie kolejnej kwoty odszkodowania z tytułu pożaru Steam Crackera w czeskim Litvinowie. Wynik ten był ograniczony przede wszystkim przez spadek marży downstream oraz wpływ postojów remontowych. W III kwartale 2016 roku Koncern osiągnął przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 2,1 mld zł oraz zgodnie z zapowiedziami wypłacił swoim akcjonariuszom dywidendę w wysokości 2 zł za akcję. W lipcu br. zaprezentowany został raport roczny, który już po raz drugi publikowany jest w formule zintegrowanej, przedstawiającej zależności pomiędzy finansowymi a pozafinansowymi aspektami działalności PKN ORLEN i został on nagrodzony przez GPW w konkursie na najlepszy raport społeczny.

W III kwartale 2016 roku PKN ORLEN wypracował:

  • 2,2 mld zł EBITDA wg LIFO
  • Przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 2,1 mld zł
  • Łączny wzrost wolumenów sprzedaży o 1%

Wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,2 mld zł osiągnięto pomimo osłabienia spadku marży downstream o (-) 4,5 USD/bbl w stosunku do III kwartału roku 2015, a także negatywnego efektu wolumenowego, związanego z niższą sprzedażą wysokomarżowych produktów petrochemicznych i rafineryjnych na skutek awarii instalacji produkcyjnych w Unipetrol. Negatywny wpływ tych czynników został ograniczony między innymi przez osłabienie złotówki względem dolara o 3% i euro o 4% (r/r), wyższy poziom marż detalicznych, a także uznanie kolejnej kwoty odszkodowania z tytułu pożaru Steam Cracker w czeskim Litvinowie, w wysokości 350 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego, a także, z wyjątkiem rynku niemieckiego, benzyny.

Do kluczowych wydarzeń w III kwartale należy zaliczyć rozpoczęcie przez Koncern realizacji instalacji Metatezy w Płocku, a także podpisanie kontraktu gazowego z PGNiG, który zapewni PKN ORLEN stabilność dostępu do tego surowca w perspektywie najbliższych 5 lat.

– Stabilny wynik Koncernu to zasługa przede wszystkim naszej konsekwencji w umacnianiu przewag konkurencyjnych. Z jednej strony nie zapominamy bowiem o realizacji strategicznych z punktu widzenia rozwoju produkcji inwestycji, jak instalacja Metatezy. Z drugiej strony dbamy o bezpieczeństwo dostaw surowców, niezbędnych do funkcjonowania naszych zakładów produkcyjnych w Europie – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W III kwartale 2016 roku segment detaliczny PKN ORLEN osiągnął rekordowy wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 619 mln zł, co oznacza wzrost o 80 mln zł (r/r). Było to możliwe między innymi dzięki wyższym marżom paliwowym na rynku polskim i niemieckim (r/r) oraz marżom pozapaliwowym na wszystkich rynkach (r/r). W tym czasie Koncern odnotował łączny wzrost wolumenów sprzedaży o 2% (r/r), w tym głównie w Polsce o 6% i w Czechach o 11% przy jednoczesnym wzroście udziałów na tych rynkach. III kwartał 2016 roku był kolejnym okresem rozwoju oferty pozapaliwowej PKN ORLEN i w efekcie na koniec kwartału funkcjonowały 1652 punkty Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, w tym: 1479 w Polsce, 150 w Czechach i 23 na Litwie.

Segment downstream Koncernu w minionym kwartale osiągnął wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 1,7 mld zł, odnotowując w tym czasie wzrost sprzedaży oleju napędowego o 3% oraz PTA o 2% (r/r). Wynik obszaru wspierało między innymi osłabienie kursu złotówki względem dolara i euro oraz uznanie kolejnej kwoty odszkodowania z tytułu pożaru Steam Cracker w Litvinowie. Efekt ten ograniczany był przez spadek marży downstream o (-) 4,5 USD/bbl tj. (-) 29% (r/r), głównie w efekcie niższych marż na lekkich i średnich destylatach oraz produktach petrochemicznych, a także ujemny efekt wolumenowy, głównie na skutek niższej sprzedaży wysokomarżowych produktów petrochemicznych i rafineryjnych związanych z awarią instalacji produkcyjnych w Unipetrol.

W obszarze energetyki kontynuowano projekty kogeneracji przemysłowej we Włocławku i w Płocku. W III kwartale 2016 r. przeprowadzono dwumiesięczny ruch regulacyjny bloku we Włocławku. Wyprodukowana energia wykorzystana została na potrzeby PKN ORLEN, a nadwyżka sprzedana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Równolegle, wykonawcy inwestycji kompletowali części zamienne oraz organizowali niezbędne zasoby do naprawy bloku. Po okresie ruchu regulacyjnego, rozpoczęto postój bloku w celu przeprowadzenia napraw. Ponowne pomiary gwarancyjne, ruch próbny oraz przekazanie bloku do eksploatacji zaplanowano na I kwartał 2017 r. Z kolei w Płocku, w minionym kwartale, rozpoczęto intensywne prace montażowe, w tym turbozespołu, kotła, rurociągów ekstrakcji pary, chłodni wentylatorowej, stacji gazu oraz stacji uzdatniania wody. W tym czasie dostarczono również większość modułów technologicznych bloku oraz rozpoczęto budowę linii blokowej 400 kV.

W III kwartale 2016 roku Koncern konsekwentnie realizował założenia strategiczne dla obszaru wydobycia. W ramach aktywów kanadyjskich przeprowadzono 1 zabieg szczelinowania (1,0 netto) oraz podłączono do produkcji 3 odwierty (2,4 netto). Kontynuowano także prace budowlano-montażowe instalacji wydobywczej w rejonie Ferrier (tzw. Gas Plant). W Polsce kontynuowano przetwarzanie danych sejsmicznych 3D z obszaru Mazowsza i Lubelszczyzny oraz rozpoczęto wspólnie z partnerem akwizycję danych sejsmicznych 3D na obszarze projektu Bieszczady. Ponadto wykonano nowy odwiert na obszarze projektu Edge, przeprowadzono testy produkcyjne otworu na obszarze projektu Bieszczady, a także rozpoczęto wiercenie otworu poszukiwawczego i zakończono prace budowlano-montażowe dla uruchomiania produkcji z wcześniej wykonanego otworu na obszarze projektu Płotki. Pozyskano też nową koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów w Karpatach (koncesja Skołyszyn). Średnie wydobycie w raportowanym okresie z aktywów PKN ORLEN wynosiło 14,2 tys. boe/d.

W minionym kwartale Koncern utrzymywał stabilne fundamenty finansowe, redukując poziom zadłużenia netto o (-) 0,1 mld PLN (kw/kw) w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej 2,1 mld PLN, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (-) 1,1 mld PLN oraz wypłaconą dywidendę (-) 0,9 mld PLN. Utrzymano także bezpieczny poziom dźwigni finansowej wynoszący 18,3%. Średni termin zapadalności źródeł finansowania to IV kwartał 2020 roku.

- Niezmiennie udaje nam się utrzymać silną pozycję finansową pomimo coraz bardziej wymagającego otoczenia makroekonomicznego. Jednocześnie nie zapominamy o strategicznych zobowiązaniach wobec akcjonariuszy Koncernu konsekwentnie realizując politykę dywidendową. Miniony kwartał przyniósł także optymistyczne prognozy w zakresie sprzedaży, wiązane z regulacjami dotyczącymi ograniczenia tzw. szarej strefy. Liczymy zatem na dalszą, skuteczną egzekucję wprowadzonych przepisów – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes PKN ORLEN ds. Finansowych.