18.01.2018

Konkurs „Bezpieczny Wykonawca Zewnętrzny” II edycja

ORLEN nagrodził wykonawców zewnętrznych pracujących bezpiecznie. Spółka PETRO WodKan otrzymała od PKN ORLEN nagrodę główną w II edycji konkursu „Bezpieczny Wykonawca Zewnętrzny”. Statuetkę złotego „Orła Bezpieczeństwa” odebrał Marek Sieradzki szef działu przygotowania produkcji tej firmy. Wyróżnienie i statuetkę srebrnego „Orła Bezpieczeństwa” przyznano spółce Siemens Polska, w imieniu której nagrodę odebrał członek Zarządu Marek Należyty. Zwycięzcy konkursu nagrodzeni tytułem „Bezpieczny Wykonawca” uprawnieni są do posługiwania się nim przez okres najbliższych 2 lat, również w relacjach ze swoimi potencjalnymi klientami.

„Bezpieczny Wykonawca Zewnętrzny” to organizowany przez PKN ORLEN konkurs, służący upowszechnianiu i propagowaniu najlepszych praktyk stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, a także promowaniu pracujących bezpiecznie wykonawców. Wyróżnienia przyznane przez Koncern są także potwierdzeniem najwyższych standardów jakie stosują kontraktorzy w zarządzaniu bezpieczeństwem.

W konkursie mogą wziąć udział firmy, które w ciągu ostatnich dwóch lat prowadziły prace inwestycyjne lub remontowe w PKN ORLEN i w tym czasie nie zanotowały żadnych wypadków na terenie Grupy ORLEN.

Kapituła konkursu ocenia przede wszystkim rozwiązania systemowe dotyczące zarządzania BHP, osiągnięcia w zakresie poprawy warunków pracy, funkcjonowanie służb wykonawcy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, standardy nadzoru w realizacji prac szczególnie niebezpiecznych na terenie Grupy ORLEN oraz dodatkowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Ponadto uczestnicy konkursu oceniani są wg „Systemu ocen bhp wykonawcy” stosowanego w Spółce. Zgodnie z regulaminem w firmach, które zgłosiły się do konkursu jest przeprowadzony audyt w celu weryfikacji informacji podanych w ankiecie konkursowej. Audyty potwierdzające zgodność informacji zawartych w ankietach ze stanem faktycznym umożliwiają dalszą ocenę pretendentów do nagrody.

W II edycji komisja konkursowa jednogłośnie podjęta decyzję o przyznaniu złotego „Orła Bezpieczeństwa” firmie PETRO WodKan. Wyróżnienie i statuetkę srebrnego „Orła Bezpieczeństwa” przyznano natomiast SIEMENS Sp. z o.o. Zdaniem członków komisji konkursowej o kolorze przyznanych statuetek zdecydowały ułamki punktów w ocenie końcowej.

Podziękowanie za szczególny wkład w promowanie zasad BHP oraz zaangażowanie w podnoszenie kultury bezpieczeństwa skierowano również do firmy CKTiS, w imieniu której dyplom odebrała Iwona Maciejczyk dyrektor handlowy, oraz do firmy BUD-MAL, którą reprezentował właściciel Sławomir Budka.

Nagrody i wyróżnienia laureatom II edycji konkursu „Bezpieczny Wykonawca Zewnętrzny” w imieniu Zarządu PKN ORLEN wręczyli podczas wczorajszej uroczystości: Maria Sosnowska, Członek Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów, Dariusz Loska, Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Mariusz Broniszewski p.o. Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów.

Jak wynika ze statystyk, liczba firm uczestniczących w pracach remontowych na terenie obiektów PKN ORLEN w Płocku wacha się w skali roku od 100 do 200, i uzależniona jest od kumulacji prac zaplanowanych w poszczególnych latach.

PETRO WodKan Sp. z o. o. powstała w 1999 r. w wyniku działań reorganizacyjnych PKN ORLEN. Została wyłoniona z Wydziału Urządzeń Energetycznych i Remontów Sieci Wodno – Kanalizacyjnych. Profil działalności Spółki obejmuje branżę remontowo – montażową, budowlaną i diagnostyczną, ale specjalizuje się i jest liderem w sieciach wodno-kanalizacyjnych. Doświadczenie, know-how, kadra specjalistów i zaawansowany technicznie sprzęt pozwalają firmie z powodzeniem realizować usługi dla PKN ORLEN w najwyższej jakość. Kreują i utrzymują rozwój bezwypadkowej kultury bezpieczeństwa pracy.

Siemens Sp. z o.o. to polska spółka regionalna koncernu Siemens AG, istniejąca od 1991 r. Oferuje na polskim rynku rozwiązania i produkty Siemensa, a także usługi inżynieryjne, doradcze i serwisowe z zakresu automatyki i techniki napędowej dla przemysłu, instalacji i systemów wytwarzania energii oraz jej przesyłu i rozdziału, techniki i aparatury medycznej, transportu szynowego i drogowego, systemów zarządzania obiektami, infrastruktury komunalnej, specjalistycznej oraz efektywności energetycznej. Od kwietnia 2015 r. prowadzi na terenie PKN ORLEN w Płocku budowę Bloku gazowo – parowego CCGT.

CKTIS S.A. świadczy na rzecz PKN ORLEN specjalistyczne usługi w branży technologicznej, mechanicznej, budowlanej jak również posiada własne Laboratorium Badań Nieniszczących. Firma współpracuje z Koncernem od 2013 r. traktując sprawy związane z bezpieczeństwem pracowników jako priorytet swojej działalności zawarty w Polityce Bezpieczeństwa wchodzącej w skład Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Obecnie zatrudnia około 180 pracowników i nie zanotowała dotychczas żadnego wypadku przy pracy.

BUD-MAL została zarejestrowana w 1998 r. W zakresie swojej działalności ma usługi czyszczenia ciśnieniowego aparatów i urządzeń, utrzymania terenów oraz konserwacji torowisk, które świadczy na rzecz PKN ORLEN oraz Spółek GK. Dużą wagę przywiązuje w szczególności do rozwoju bezpieczeństwa osobistego pracowników, które odgrywa istotną rolę w kierowaniu firmą.

Podczas pierwszej edycji konkursu „Bezpieczny Wykonawca Zewnętrzny”, który odbył się w 2016 r. ankiety konkursowe złożyło pięć firm – Petrotel, Kaefer, Kostro, Tomex i Spec-Kop. W procesie oceny wyłonione zostały dwie, które osiągnęły najwyższą liczbę punktów. Zdaniem członków komisji konkursowej jednogłośnie podjęto wówczas decyzję o przyznaniu dwóch równorzędnych pierwszych miejsc dla firm Kaefer i Kostro.

W komisji konkursowej weryfikującej ankiety i pretendentów do nagrody zasiadają przedstawiciele z obszarów: Zakupów, Produkcji, Utrzymania Ruchu oraz BHP i Zakładowej Straży Pożarnej.