20.12.2018

Rada Nadzorcza i Zarząd PKN ORLEN przyjęły zaktualizowaną strategię

Rozwój i zwiększenie produkcji petrochemicznej. Dalsza integracja aktywów rafineryjnych. Zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną. Konsekwentny rozwój sprzedaży detalicznej. Zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia. Nacisk na silne zaplecze B+R i wdrażanie innowacji wspierających wszystkie obszary działalności przy solidnych fundamentach finansowych. Tak wyglądają główne kierunki rozwoju PKN ORLEN na lata 2019-2022 wyznaczone w zaktualizowanej strategii, którą 20 grudnia przyjęła Rada Nadzorcza. Koncern planuje także dalszą systematyczną wypłatę dywidendy uwzględniającą sytuację finansową. Realizacja wyznaczonych celów to dalsze wzmacnianie pozycji PKN ORLEN na konkurencyjnym, wymagającym i zmiennym rynku.

Strategiczne kierunki rozwoju uwzględniają globalne megatrendy w perspektywie długoterminowej, takie jak wzrost znaczenia regulacji środowiskowych, digitalizacja produkcji, wzrost znaczenia paliw alternatywnych, czy zmiany zachowań konsumenckich. Filary strategii pozostają niezmienne, czyli Budowa Wartości, Ludzie i Siła Finansowa. Ich dodatkowym komponentem będzie Kultura Innowacji, która wesprze PKN ORLEN w odpowiedzi na przyszłe wyzwania. Aktualizacja strategii Koncernu na lata 2019-2022 nie uwzględnia procesu zakupu akcji i integracji z Grupą LOTOS. Po uzyskaniu zgody KE i nabyciu pakietu kontrolnego akcji Spółki opublikowana zostanie nowa strategia Grupy ORLEN obejmująca Grupę LOTOS.

PKN ORLEN przekroczył założony na lata 2017-2018 cel EBITDA LIFO o 400 mln zł średniorocznie, co oznacza wypracowanie wyniku w wysokości 9,2 mld zł średniorocznie. Doskonałe wyniki umożliwiły konsekwentną realizację polityki dywidendowej – zarówno w 2017, jak i 2018 roku akcjonariuszom wypłacona została dywidenda w wysokości 3 PLN na akcję. Utrzymano zakładany bezpieczny poziom wskaźników finansowych, w tym w szczególności poziom dźwigni finansowej, która wyniosła średnio 7,1% w latach 2017-2018, czyli znacznie poniżej założonego w Strategii maksymalnego poziomu 30%.

– Jak pokazują wyniki finansowe, PKN ORLEN jest dziś w najlepszej sytuacji w swojej historii, co powinno cieszyć naszych akcjonariuszy. Udało nam się przy tym rozpocząć realizację wielu projektów takich, jak program rozwoju petrochemii, czy przejęcie Grupy LOTOS, które będą budowały siłę i potencjał Koncernu w długiej perspektywie. Zdajemy sobie sprawę, że przed całym sektorem energetycznym na świecie stoją olbrzymie wyzwania, dlatego w zaktualizowanej strategii Koncernu bierzemy pod uwagę długofalowe trendy dotyczące wykorzystania surowców, zmian społecznych czy regulacji środowiskowych. Silnie stawiamy nie tylko na rozwój naszych obecnych aktywów, ale również na wzrost innowacyjności, który ma utrzymać silną pozycję konkurencyjną Koncernu w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Nasze decyzje biznesowe mają jeden cel: budowanie wartości i jak najsilniejszej pozycji ORLEN w kraju i zagranicą – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W nową perspektywę strategiczną PKN ORLEN wchodzi jako największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncern dysponuje własnymi zasobami węglowodorów (2P) na poziomie 153 mln boe, posiada także nowoczesne, zintegrowane aktywa rafineryjno-petrochemiczne przerabiające rocznie ponad 33 mln ton ropy. PKN ORLEN jest producentem energii elektrycznej, w znacznej części wytwarzanej z niskoemisyjnego gazu ziemnego, a także właścicielem największej w regionie, nowoczesnej sieci stacji paliw liczącej blisko 2 800 obiektów i odnotowującej ponad 1,6 mln transakcji dziennie. Ponadto PKN ORLEN nieustannie pozostaje najcenniejszą polską marką, a także jest jedyną firmą z Europy Środkowo-Wschodniej wyróżnioną tytułem The World`s Most Ethical Company, przyznawanym przez Ethisphere Institute.

Równolegle z rekordowymi wynikami finansowymi, na przestrzeni ostatnich dwóch lat prowadzone były działania mające na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PKN ORLEN w długiej perspektywie. Wśród najważniejszych projektów prorozwojowych, zainicjowanych w 2018 r. znalazły się m.in. proces przejęcia Grupy LOTOS, uruchomienie programu rozwoju petrochemii, a także przygotowania do budowy morskich farm wiatrowych i intensyfikacja procesu dostosowania sieci stacji do dystrybucji paliw alternatywnych. W tym czasie trwały również prace mające na celu wzmocnienie pozycji na rynkach zagranicznych – zrealizowano transakcję wykupu 100% akcji Unipetrolu w Czechach i zoptymalizowano logistykę na Litwie.

W latach 2019-2020 na inwestycje Koncern planuje przeznaczać średniorocznie 6,8 mld zł, co oznacza wzrost o 2,2 mld zł w stosunku do lat 2017-2018. W ramach tej kwoty 4,9 mld zł wykorzystane zostanie w segmencie Downstream, 0,7 mld zł w Detalu oraz 0,7 mld zł w segmencie Upstream. W tym okresie zakładana średnioroczna wartość EBITDA LIFO wyniesie 10,3 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu do lat 2017-2018 o 1,1 mld zł.

W segmencie Downstream PKN ORLEN będzie kontynuował dywersyfikację kierunków dostaw ropy, wzmacniał pozycję rynkową oraz poprawiał efektywność operacyjną. Zakładany jest dalszy rozwój oraz wydłużanie łańcucha wartości: w petrochemii poprzez inwestycje w rozbudowę kompleksu pochodnych aromatów, olefin i fenolu oraz instalację nawozów w ANWIL; w rafinerii dzięki inwestycjom w Visbreaking (pogłębienie przerobu ropy) i HVO (uwodorniony olej roślinny). Koncern przygotowuje się również do inwestycji w morską energetykę wiatrową. Planowane jest także znaczne poszerzenie kompetencji w obszarze Badań i Rozwoju, m.in. w związku z realizowanym programem rozwoju petrochemii. W Detalu PKN ORLEN będzie koncentrował się m.in. na rozwoju sieci stacji paliw, a także poszerzaniu oferty i wzmacnianiu relacji z klientami w oparciu o nowoczesne technologie. W segmencie Upstream Grupa ORLEN będzie się koncentrować na dobrej jakości aktywach oraz najbardziej perspektywicznych projektach w Polsce i Kanadzie. W efekcie celem jest dojście do poziomu umożlwiającego generowanie dodatnich przepływów pieniężnych i samofinansowanie tej działalności w możliwe jak najkrótszym czasie.

Niezwykle istotnym celem zaktualizowanej strategii będzie zapewnienie przewag konkurencyjnych Grupy ORLEN w długiej perspektywie, poprzez wzmocnienie innowacyjności wewnętrznej i zewnętrznej. Koncern zamierza m.in. utworzyć Strategiczną Agendę Badawczą, własny akcelerator i fundusz CVC. Uruchomi również własne centrum B+R, będące platformą współpracy pomiędzy Koncernem a światem nauki i biznesu.

Ważnym elementem strategii będzie też utrzymanie stabilnych fundamentów finansowych: zdywersyfikowanych źródeł finansowania i bezpiecznego poziomu zadłużenia. Planowane jest utrzymanie dźwigni finansowej poniżej 30% i systematyczna wypłata dywidendy, uwzględniająca sytuację finansową Koncernu.