05.06.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki, którzy pełnili funkcje w 2019 r. Akcjonariusze przychylili się również do rekomendowanego przez Zarząd poziomu dywidendy za ubiegły rok w wysokości 1 zł na akcję. Termin jej wypłaty ustalono na 28 lipca 2020 r.

Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN pełniący funkcje w 2019 r. otrzymali absolutorium. Wcześniej, Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu 21 maja br. powołała Zarząd Spółki w niezmienionym składzie na nową trzyletnią kadencję. Z kolei 22 kwietnia br. Minister Aktywów Państwowych w imieniu Skarbu Państwa powołał do Zarządu Spółki Daniela Obajtka, któremu następnie Rada Nadzorcza PKN ORLEN powierzyła funkcję Prezesa Zarządu. Od 6 czerwca br. Zarząd PKN ORLEN będzie pracował w niezmienionym 8-osobowym składzie.

Akcjonariusze zaakceptowali również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane.

Systematyczna wypłata dywidendy zapisana jest w strategii PKN ORLEN i Koncern podtrzymuje tę politykę. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki przychyliło się do rekomendacji Zarządu i podjęło decyzję o wypłacie dywidendy za 2019 r. w wysokości 1 zł za akcję. Decyzja ZWZ oznacza, że do Akcjonariuszy spółki trafi ponad 427 mln zł. W 2019 roku Koncern utrzymywał dobrą sytuację finansową. Zadłużenie netto spadło o (-) 3,2 mld PLN (r/r) do poziomu 2,4 mld PLN na koniec 2019 r., a dźwignia finansowa utrzymywała się na bezpiecznym poziomie 6,3%. Na poziom dywidendy mają jednak wpływ również niezależne czynniki zewnętrzne, w tym aktualna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju zarówno krajowej, jak i światowej gospodarki, 5 maja br. Zarząd PKN ORLEN zaktualizował poziom rekomendowanej dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN wprowadziło zmiany do Statutu Spółki wynikające ze zmian w przepisach powszechnie obowiązujących i ustaliło nowy jednolity tekst Statutu Spółki.

Szczegółowe informacje dotyczące uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN dostępne są na www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.