29.10.2020

Skonsolidowane wyniki PKN ORLEN za 3 kwartał 2020 roku

SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ORLEN WYPRACOWANE W EKSTREMALNIE TRUDNYM OTOCZENIU RYNKOWYM

PKN ORLEN w historycznie najtrudniejszym otoczeniu makroekonomicznym dla branży rafineryjnej osiągnął solidne wyniki finansowe. EBITDA LIFO spółki w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 2 mld zł, a zysk netto 0,7 mld zł. Był to głównie efekt wysokich wyników operacyjnych w segmencie Energetyki i Detalu, które łącznie w tym okresie poprawiły wynik EBITDA LIFO o blisko 0,6 mld zł w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego.

Segment energetyczny wypracował EBITDA LIFO na poziomie 1 mld zł, co oznacza wzrost o 98 proc. (r/r). 75 proc. produkcji energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł energii i gazu. Ponad 1 mld zł EBITDA LIFO odnotował również segment detaliczny. Oznacza to wzrost o 12 proc. (r/r). Solidne wyniki, pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, wypracował także segment petrochemiczny, który w trzecim kwartale br. dodał 0,5 mld zł do EBITDA LIFO całego Koncernu.

Koncern utrzymuje stabilną sytuację płynnościową dywersyfikując źródła finansowania na działania inwestycyjne, w tym: modernizację rafinerii, rozbudowę i unowocześnienie petrochemii, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze sprzedaży detalicznej oraz rozwój nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania. Jako pierwszy koncern paliwowy w Europie Środkowej zadeklarował redukcję emisji CO2 z obecnych aktywów downstream o 20 proc. oraz ambicję osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. Jednym ze źródeł finansowania tego programu będą obligacje z elementami ESG, które Koncern planuje wyemitować jeszcze w tym roku.

- Dywersyfikacja obszarów działalności przez PKN ORLEN umożliwia wypracowanie stabilnych wyników finansowych i dalszy zrównoważony rozwój. Dostosowujemy się do zmieniających się trendów poprzez intensywny rozwój segmentów petrochemicznego, detalicznego, a zwłaszcza energetycznego. To właśnie ten ostatni obszar, który w ostatnich latach ulegał istotnym zmianom, miał ogromny wpływ na wytrzymałość wyniku PKN ORLEN w tym trudnym kwartale. To potwierdza, że przejęcie Grupy Energa było dobrym, w pełni uzasadnionym biznesowo posunięciem. W celu uzyskania pełni synergii w Grupie, dążymy do przejęcia 100 proc. akcji Energii. To pozwoli na pełną integrację aktywów i wygenerowania dodatkowych korzyści dla naszych akcjonariuszy – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W trzecim kwartale 2020 roku PKN ORLEN osiągnął:

  • 23,9 mld zł przychodów ze sprzedaży
  • 2,0 mld zł zysku EBITDA LIFO
  • 0,7 mld zł zysku netto

Ujęcie Grupy ENERGA w konsolidacji Grupy ORLEN zwiększyło wyniki Segmentu Energetyki w trzecim kwartale o 486 mln zł. Łączna zainstalowana moc wytwórcza energii elektrycznej w Grupie ORLEN wyniosła na koniec trzeciego kwartału br. 3.246 MWe, w tym: 1.436 MWe przypadało na Grupę Energa.

Segment detaliczny PKN ORLEN osiągnął rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 1 mld zł w efekcie wzrostu marż paliwowych na rynku niemieckim i polskim przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim. Największą dynamikę wzrostu marży paliwowej osiągnięto w Niemczach przy porównywalnej dynamice w Czechach i Polsce. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba punktów gastronomicznych Stop Cafe/star Connect (włączając sklepy convenience) wzrosła o 73 i na koniec września wynosiła łącznie 2181, w tym: 1710 Stop Cafe w Polsce (włączając 592 sklepy convenience), 310 Stop Cafe w Czechach, 131 star Connect w Niemczech, 28 Stop Cafe na Litwie oraz 2 Stop Cafe na Słowacji. Równolegle rozwijano segment detaliczny wdrażając innowacyjne rozwiązania. W sierpniu br. PKN ORLEN otworzył kolejny najnowocześniejszy w Europie format drive-through, który pozwala klientom skorzystać z oferty bez konieczności wysiadania z samochodu na odcinku Wrocław – Poznań. Planowane jest otwarcie dwóch kolejnych tego typu stacji w Warszawie i Wrocławiu. Z kolei w ramach przystosowania europejskiej sieci stacji w Grupy ORLEN do sprzedaży paliw alternatywnych: w trzecim kwartale funkcjonowały 182 punkty tego typu, co oznacza wzrost o 90 (r/r), w tym: w Polsce o 81, w Czechach o 6 i w Niemczech o 3. PKN ORLEN zapowiedział budowę jeszcze w tym roku punktów tankowania wodoru na dwóch czeskich stacjach Benzina – w Pradze i Litvinowie, z których kierowcy będą mogli skorzystać w przyszłym roku. W planach jest także otwarcie kolejnych stacji wodorowych – w Brnie, Pilźnie i w Pradze, na autostradzie D10. Inwestycje te wpisują się w ogłoszone przez koncern osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 roku.

Segment rafineryjny wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie (-) 370 mln zł, przy czym wynik rafinerii w Płocku, która sklasyfikowana jest jako Super Site wg WoodMackenzie był dodatni i wyniósł 18 mln zł. Był on obciążony m.in. przez spadek marż na lekkich i średnich destylatach, niższy dyferencjał Brent/Ural o (-) 1,1 USD/bbl oraz umocnienie złotówki względem dolara. Dodatkowym czynnikiem były niższe wolumeny sprzedaży benzyny, oleju napędowego i paliwa JET. Pozytywny wpływ na wyniki rafinerii miały m.in. wyższe marże na ciężkich frakcjach rafineryjnych oraz niższe koszty zużyć własnych w wyniku spadku cen ropy. Moce wszystkich rafinerii zostały wykorzystane w 93 proc., a łączny przerób ropy wyniósł 8,2 mln ton. Rafineria w Płocku przerobiła porównywalny (r/r) poziom ropy naftowej w wysokości 4,2 mln ton, pomimo presji rynku na poziom marż rafineryjnych.

W segmencie petrochemicznym w trzecim kwartale br. wolumeny sprzedaży utrzymane zostały na zbliżonym (r/r) poziomie 1,3 mln ton, co przełożyło się na EBITDA LIFO w wysokości 502 mln zł, z czego ANWIL wypracował 106 mln zł. W tym czasie w Polsce sprzedaż wzrosła o 7 proc. (r/r) w efekcie wyższej sprzedaży olefin, nawozów i PCW, a na Litwie o 110 proc. (r/r) w związku ze zwiększonym udziałem rynkowym. Spadek o (-) 16% (r/r) odnotowano jedynie w Czechach głównie w efekcie obniżonego popytu ze strony sektora motoryzacyjnego i budownictwa oraz wpływu postojów remontowych.

Segment wydobycia wypracował rezultat EBITDA LIFO na poziomie 44 mln zł. W Polsce, w trzecim kwartale 2020 roku prace nad zagospodarowaniem złoża Bystrowice (projekt Miocen) weszły w fazę budowlano-montażową. Kontynuowano prace projektowe i formalno-prawne w ramach zagospodarowania złóż: Bajerze i Tuchola (projekt Edge). Na koniec trzeciego kwartału br. rozpoczęto także wiercenie otworu Grodzewo-1 (projekt Płotki). Wykonano prace przygotowawcze i zrealizowano akwizycje danych sejsmicznych Koczała-Miastko 3D w ramach projektu Edge. Ponadto rozpoczęto proces interpretacji danych sejsmicznych: Wilcze 3D (projekt Edge) i Brzezie-Gołuchów 3D (projekt Płotki), realizowano również przetwarzanie regionalnych profili sejsmicznych 2D w projekcie Karpaty. Z kolei w Kanadzie z końcem trzeciego kwartału br. przyśpieszono przygotowanie i rozpoczęto prace zmierzające do wykonania szczelinowania dwóch otworów w rejonie Kakwa.

Koncern utrzymuje stabilną sytuację płynnościową, dywersyfikując źródła finansowania. W ramach zawartego pod koniec lipca br. obrotowego kredytu odnawialnego, PKN ORLEN zabezpieczył finansowanie do kwoty 1,75 mld EUR, które przeznaczone może zostać między innymi na działania inwestycyjne, w tym rozwój nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, modernizację rafinerii i petrochemii oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze sprzedaży detalicznej. Jeszcze w tym roku PKN ORLEN planuje emisję obligacji o wartości nawet 1 mld zł. Jednym z rozważanych elementów jest wprowadzenie elementów ESG, umożliwiających emisję obligacji opartych na ocenie zaangażowania emitenta w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Jednocześnie na bezpiecznym poziomie pozostają również strategiczne wskaźniki finansowe. Uwzględniając akwizycję Grupy ENERGA poziom długu netto do EBITDA LIFO został utrzymany poniżej zakładanego w strategii Koncernu maksymalnego poziomu 1,5x. Dźwignia finansowa wyniosła na koniec okresu 28,4 proc., tj. poniżej progu ze strategii na poziomie 30 proc.

W ramach zadeklarowanej przez PKN ORLEN na początku września br. ambicji osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r., koncern przedstawił konkretne cele i narzędzia do jej osiągnięcia. Zgodnie z zapowiedziami, do 2030 roku koncern o 20 proc. zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. emisji przypadającej na jednostkę wyprodukowanej energii elektrycznej. Cel ten został oparty na filarach biznesowych, w których PKN ORLEN już obecnie posiada szerokie doświadczenie i silną pozycję rynkową, w tym: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu.

PKN ORLEN konsekwentnie dąży do maksymalnej neutralności ekologicznej, efektywności energetycznej i wysokich standardów bezpieczeństwa. Rosnące kompetencje koncernu w obszarze ESG odzwierciedla wyższa ocena ratingowa agencji Sustainaltytics w 2020 r. PKN ORLEN uplasował się na piątej pozycji spośród 86 firm z segmentu Oil & Gas Refining and Marketing (kategoria Refiners & Pipelines). Jednocześnie Koncern awansował do kategorii ocen „Medium Risk” (w 2019 r. znajdował się w kategorii „High Risk”), dla której istnieje średnie ryzyko wystąpienia negatywnych skutków finansowych ze względu na czynnik ESG.

W trzecim kwartale br. kluczowe dla dalszego rozwoju i wzrostu innowacyjności w PKN ORLEN inwestycje przebiegały zgodnie z harmonogramem. Finalizowana jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku, które umożliwi wdrażanie własnych technologii i będzie nowoczesną platformą współpracy pomiędzy PKN ORLEN a światem nauki i biznesu. Trwają prace ziemne na instalacji Visbreakingu, która tuż po uruchomieniu zaplanowanym na koniec 2022 roku pozwoli wytwarzać więcej produktów wysokomarżowych, czyli benzyny i oleju napędowego. Instalacja Polietylenu 3 w czeskim zakładzie Grupy ORLEN w Litvínovie osiągnęła pełną wydajność, złożony został także raport środowiskowy i wybrano również projektanta morskiej farmy wiatrowej PKN ORLEN na Bałtyku.

Kontynuowano również procesy akwizycyjne, które umożliwią rozwój i wzmocnienie konkurencyjnej pozycji PKN ORLEN, nie tylko w regionie, ale w całej Europie i na świecie. Po zgodzie Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy LOTOS przez PKN ORLEN w lipcu br., obie spółki w sierpniu br. podpisały porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji gdańskiej grupy, a w konsekwencji przejęcia nad nią kontroli kapitałowej. W tym celu powstał zespół negocjacyjny, w którego zadaniem jest wypracowanie ostatecznego zakresu oraz struktury transakcji. Po zainicjowaniu przejęcia PGNiG 14 lipca br. prowadzone były prace zmierzające do złożenia wniosku koncentracyjnego do Komisji Europejskiej. Równolegle realizowany jest proces due dilligence tej spółki. Umożliwiło to podpisane w trzecim kwartale br. przez oba podmioty porozumienie o zachowaniu poufności. W tym czasie ogłoszone zostało również wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa, które potrwa do 20 listopada br.