15.12.2022

Grupa ORLEN wdraża zarządzanie kwestiami klimatu

Grupa ORLEN powołała Pełnomocnika Zarządu i Radę ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju. Do głównych zadań nowego organu korporacyjnego będzie należała analiza ryzyk i szans związanych transformacją energetyczną i zmianami klimatycznymi oraz podnoszenie standardu komunikacji z inwestorami i otoczeniem biznesowym w kwestiach środowiskowych. Na czele Rady stanie Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju.

Powołanie Rady jest przede wszystkim odpowiedzią na oczekiwania inwestorów i otoczenia biznesowego dotyczące standardów raportowania środowiskowego Grupy ORLEN oraz wsparciem dla skutecznej realizacji strategii neutralności emisyjnej koncernu. Sformalizowany nadzór nad kwestiami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem jest również kluczowy z punktu widzenia realizacji celów ESG wpływających na warunki finansowania pozyskiwanego przez koncern. Rada wpisuje się w wytyczne TCFD (Task Force on Climate-Related Disclosure) dotyczące raportowania oraz wypełnia europejską dyrektywę CSRD, która zacznie obowiązywać w 2024 roku.

– Konsekwentnie zwiększamy skalę działalności, umacniając się na pozycji lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Dostrzegamy szanse biznesowe jakie niosą ze sobą globalne trendy, ale też potrzebę efektywnego zarządzania ryzykami w bardzo niestabilnym otoczeniu. Zmiany klimatyczne, otoczenie regulacyjne, ewolucja w oczekiwaniach klientów i inwestorów to wszystko czynniki, które musimy dokładnie parametryzować i uwzględniać w strategii biznesowej. Powołanie Rady, która będzie w stanie połączyć ze sobą wszystkie te aspekty i przełożyć je na konkretne rozwiązania biznesowe będzie istotnym wsparciem dla realizacji naszych długoterminowych planów rozwojowych – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W Radzie zasiadać będą przedstawiciele koncernu z obszarów strategii i innowacji, zarządzania finansami, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zarządzania ryzykiem. Do szczegółowych zadań Rady należeć będzie przede wszystkim identyfikowanie i monitorowanie szans i ryzyk klimatycznych. Organ będzie zajmował się również analizą i raportowaniem oddziaływań klimatycznych, w tym ich wpływem na wyniki i sytuację finansową oraz planowane wydatki inwestycyjne. Rada będzie odpowiedzialna również za publikację informacji o odporności strategii koncernu na różne scenariusze klimatyczne oraz opracowywanie KPI finansowych i niefinansowych w zakresie dekarbonizacji, zużycia wody i bioróżnorodności.

PKN ORLEN konsekwentnie realizuje strategię neutralności emisyjnej, w ramach której do 2030 roku koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Do głównych projektów dekarbonizacyjnych należą inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii, paliwa alternatywne i wodór, recykling, zwiększanie efektywności energetycznej aktywów rafineryjno-petrochemicznych oraz inwestycje w technologie wychwytu, składowania i utylizacji dwutlenku węgla.