27.06.2021

„Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Terminala Paliw w Ostrowie Wielkopolskim (wykorzystanie nieruchomości własnych) o mocy około 3 MWp z wykorzystaniem produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne” nr projektu: POIS.01.01.01-00-0032/21.

Głównym celem projektu, polegającym na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie Terminala Paliw w Ostrowie Wielkopolskim, jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Realizacja projektu przyczyni się do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej w ilości około 3 172,45 MWh/rok w miejsce dotychczas stosowanego paliwa. Doprowadzi to do redukcji ilości zużywanego obecnie paliwa konwencjonalnego, a tym samym ograniczy emisję CO2 i PM10. Realizacja spowoduje zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, jak również wykazuje pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, w tym CO2 i pyłów. 

Wskaźniki

  1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 3,09 MW
  2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 3,09 MWe
  3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt.
  4. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.
  5. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 2 404,72 Mg CO2/rok
  6. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 3 172,45 MWh/rok.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej (konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-007/21).

Projekt realizowany jest przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (beneficjent projektu).

Koszt całkowity projektu: 13 779 690,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 7 214 100,00 PLN

Zgłaszanie nadużyć

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizowanym projektem.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy:
a) wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl lub
b) skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie Zgłaszanie nieprawidłowości - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (pois.gov.pl)