27.06.2022

Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku

Głównym celem projektu, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w Płocku, jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Realizacja projektu przyczyni się do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej w ilości około 4 771,49 MWh/rok w miejsce dotychczas stosowanego paliwa. Doprowadzi to do redukcji ilości zużywanego obecnie paliwa konwencjonalnego, a tym samym ograniczy emisję CO2 i PM10. Realizacja spowoduje zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, jak również wykazuje pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, w tym CO2 i pyłów. 

Wskaźniki

  1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 4,65 MWe
  2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 4,65 MWe
  3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt.
  4. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.
  5. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 3 616,79 Mg CO2/rok
  6. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 4 771,49 MWh/rok
     

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej (konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-007/21).

Projekt realizowany jest przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (beneficjent projektu).

Koszt całkowity projektu: 22 176 900,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 10 850 300,00 PLN

Zgłaszanie nadużyć

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizowanym projektem.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy:
a) wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl lub
b) skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie Zgłaszanie nieprawidłowości - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (pois.gov.pl)