09.02.2023

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu zakupowym nr PKN/2/003124/22

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr PKN/2/003124/22 dotyczącego „Budowy Elektrowni Fotowoltaicznej 4,8 MW wraz z infrastrukturą na terenie ZP w Płocku_ EPC”, PKN ORLEN S.A. działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Wykonawcę wybrał firmę EKO SOLAR SP. Z O.O. z siedzibą w Namysłowie, NIP: 7521450494. Oferowana cena: 24 022 107,68 zł. Wybrana oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, złożona została przez oferenta spełniającego warunki udziału w Postępowaniu, nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu, wybrana została w oparciu o ustalone w Zapytaniu ofertowym kryterium oceny tj. Oferowana cena ryczałtowa netto w przeliczeniu na 1 kW, zgodnie z zasadami oceny ofert dla tego kryterium otrzymała maksymalną ocenę punktową w liczbie 100 pkt.

Ww. postępowanie ofertowe było prowadzone w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku (wykorzystanie nieruchomości własnych) o mocy około 4,8 MWp z wykorzystaniem produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne” nr projektu: POIS.01.01.01-00-0020/21), współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej).