09.02.2023

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu zakupowym nr PKN/2/003261/22

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr PKN/2/003261/22 dotyczącego „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy 3,1 MW z infrastrukturą na Terminalu w Ostrowie Wlkp._EPC”, PKN ORLEN S.A. działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Wykonawcę wybrał firmę SOLAREON POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osielsko, NIP: 5542936516. Oferowana cena: 11 692 400,00 zł.

Wybrana oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, złożona została przez oferenta spełniającego warunki udziału w Postępowaniu, nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu, wybrana została w oparciu o ustalone w Zapytaniu ofertowym kryterium oceny tj. Oferowana cena ryczałtowa netto w przeliczeniu na 1 kW, zgodnie z zasadami oceny ofert dla tego kryterium otrzymała maksymalną ocenę punktową w liczbie 100 pkt.

Ww. postępowanie ofertowe było prowadzone w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Terminala Paliw w Ostrowie Wielkopolskim (wykorzystanie nieruchomości własnych) o mocy około 3 MWp z wykorzystaniem produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne” (nr projektu: POIS.01.01.01-00-0032/21)., współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej).