o firmie

Bezpieczeństwo procesowe

Bezpieczeństwo procesowe (ang. process safety) to ogół działań dotyczący całego „życia” obiektu technologicznego (np. instalacji, zbiornika magazynowego itp.) prowadzonych w fazie jego projektowania, budowy, eksploatacji, bieżącego utrzymania, remontu, modernizacji, zamykania i wycofywania z ruchu. Istotne są jednocześnie zagadnienia bezpieczeństwa prowadzenia samego procesu jak i bezpieczeństwa personelu. Zdaniem niezależnych ekspertów obiekty technologiczne w ORLEN są właściwie zaprojektowane, skonstruowane, eksploatowane, remontowane, utrzymywane czy modernizowane. Zachowane są także jak najwyższe i najlepsze standardy oraz spełnione wymagania wszelkich przepisów prawnych, norm i zasad.

Ogólne programowe kierunki działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem procesowym określa Deklaracja zapobiegania poważnym awariom Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Koncern prowadzi szkolenia pracowników zatrudnionych bezpośrednio na instalacjach, jak i w innych obszarach firmy, w celu powiększania świadomości o potencjalnych zagrożeniach, działaniach w sytuacjach awaryjnych i doskonalenia znajomości warunków bezpiecznej codziennej pracy. Niezwykle ważne jest wyszkolenie, wiedza i doświadczenie wszystkich pracowników instalacji technologicznych, Terminali Paliw, ratowników chemicznych, służby bhp i Zakładowej Straży Pożarnej.

Spółka systematycznie wykonuje identyfikowanie zagrożeń procesowych, ich analizy i oceny bezpieczeństwa obiektów technologicznych.

Zasadniczym celem identyfikacji jest ustalenie wzajemnej relacji pomiędzy występującymi zagrożeniami a stosowanymi środkami bezpieczeństwa i ochrony. Określenie poziomu ryzyka stanowi istotny element przy podejmowaniu decyzji, dotyczącej sprawdzenia skuteczności środków bezpieczeństwa, zastosowanych w celu zapobiegania poważnym awariom, jak i wprowadzenia niezbędnych dodatkowych zabezpieczeń.

Realizując wymagania przepisów art. 261, ust. 6-8 i art. 261a, ust. 1-3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, dla zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym ryzyku funkcjonujących w strukturze organizacyjnej ORLEN S.A. zostały opracowane wymagane informacje oraz zamieszczone poniżej: