Bezpieczeństwo w ORLEN

REACH

REACH jest rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego oraz Rady dotyczącym rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals).

Tekst rozporządzenia został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie REACH - wersja skonsolidowana - stan na 06.03.2013 r.

Rozporządzenie REACH weszło w życie 1 czerwca 2007 r., ale jego postanowienia są wprowadzane stopniowo. Jest to najważniejsze rozporządzenie unijne określające szczegółowe obowiązki oraz zobowiązania producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji w postaci własnej, w mieszaninach i w wyrobach w obszarze bezpiecznego zarządzania chemikaliami.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia REACH do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że substancje które produkują, importują, wprowadzają do obrotu lub stosują nie wpływają w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka ani na środowisko.

Unia Europejska (UE) wdrożyła rozporządzeniem REACH, zintegrowany system rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, a także powołała do życia Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

REACH ma za zadanie zarządzanie bazą danych, przyjmowane dokumentów rejestracyjnych, a także opracowywanie wytycznych technicznych będących wsparciem dla producentów i importerów oraz odpowiednich organów w czasie wdrażania postanowień.

 

Cele REACH

  • Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, zwłaszcza zdrowia pracowników, oraz środowiska naturalnego. 
  • Propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancję.
  • Swobodny obrót substancjami na rynku wewnętrznym (unijnym).
  • Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności.

 

REACH w ORLEN

Koncern w zakresie obrotu chemikaliami pełni różne role, począwszy od ich produkcji, dystrybucji i sprzedaży, aż po import oraz stosowanie chemikaliów, jako substancji pomocniczych na jednostkach produkcyjnych.

Pierwszym i najważniejszym etapem realizowanym przez ORLEN w ramach rozporządzenia jest dokonywanie rejestracji (w ECHA) substancji produkowanych i importowanych, zgodnie z obowiązującymi terminami. Aby pozyskać niezbędne dane potrzebne do przeprowadzenia rejestracji, w ramach tzw. ”joint submission”, ORLEN uczestniczy w licznych konsorcjach branżowych i stowarzyszeniach.

ORLEN na bieżąco śledzi procedowanie kolejnych etapów rozporządzenia REACH, szczególnie w zakresie rozszerzania listy substancji znajdujących się w załączniku XIV (wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń) i realizuje wszystkie obowiązki producenta, importera i dalszego użytkownika substancji nałożone przez prawodawstwo unijne.