Bezpieczeństwo w ORLEN

Zakładowa Straż Pożarna

Zakładowa Straż Pożarna działająca w strukturach ORLEN jest największą w Polsce i jedną z największych tego typu jednostek w Europie. Powstawała i wzbogacała swoje zasoby sukcesywnie wraz z budową płockiego zakładu produkcyjnego od 1963 roku i od ponad 60 lat zapewnia bezpieczeństwo nie tylko pracownikom, ale także szerszej społeczności uczestnicząc w ogólnopolskich akcjach prowadzonych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Specjalizacją zakładowych strażaków jest gaszenie pożarów w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, usuwanie skutków awarii chemicznych oraz prowadzenie działań w zakresie ratownictwa wodnego, technicznego, przedmedycznego i wysokościowego. Od wielu lat nasi strażacy prowadzą także aktywną współpracę ze służbami ratowniczymi z całej Polski, oraz bliźniaczymi jednostkami z Litwy i Czech. Zgodnie z założeniami strażacy prowadzą w obiektach produkcyjnych Koncernu systematyczne kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wszelkie działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa, a tym samym minimalizowania ryzyka powstania pożaru, awarii lub innego miejscowego zagrożenia. Istotną częścią prowadzonych działań jest także zwiększanie świadomości zaistnienia zdarzeń niepożądanych oraz wdrażanie najlepszej wiedzy, dostępnych nowoczesnych metod i rozwiązań przemysłowych.

Od 2000 roku Spółka jest sygnatariuszem Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT, a w Zakładowej Straży Pożarnej w Płocku funkcjonuje Krajowe Centrum Systemu. 

Cele Systemu

1. W trosce o bezpieczeństwo ludzi, ich mienie oraz środowisko producenci zrzeszeni w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego oraz inne podmioty pragną służyć swoją pomocą przy usuwaniu skutków awarii związanych z transportem materiałów niebezpiecznych. Wiedza, doświadczenie i sprzęt ratowniczy będące w posiadaniu producentów, przewoźników, dystrybutorów lub innych firm, instytucji i organizacji może przyczynić się do sprawnej likwidacji awarii i ograniczenia jej skutków.

2. Producenci zrzeszeni w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego przy współdziałaniu instytucji współpracujących z przemysłem powołali System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT, który za nadrzędny cel stawia sobie likwidację i ograniczanie skutków awarii powstałych podczas transportu materiałów niebezpiecznych.

3. Cel ten realizowany jest poprzez:

 • udzielanie pomocy Państwowej Straży Pożarnej i innym służbom ratowniczym lub podmiotom zgodnie z zasadami działania Systemu SPOT,
 • współpracę i wymianę informacji pomiędzy uczestnikami Systemu SPOT,
 • koordynację działań poszczególnych Ośrodków SPOT przez Centrum Krajowe SPOT,
 • współpracę z podobnymi systemami działającymi w innych krajach,
 • propagowanie idei Systemu SPOT.

Zasady udzielania pomocy:

1. Uczestnicy Systemu SPOT zobowiązani są do udzielenia w możliwie najkrótszym czasie pomocy służbom prowadzącym działania ratownicze własnymi siłami lub we współpracy z innymi uczestnikami Systemu SPOT.

2. System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT obejmuje trzy stopnie pomocy:

I STOPIEŃ

Pomoc telefoniczna

Drogą telefoniczną specjaliści zatrudnieni w zakładach lub innych podmiotach uczestniczących w systemie udzielają służbom ratowniczym informacji przydatnych przy prowadzeniu działań ratowniczych.

Informacje te mogą dotyczyć w szczególności:  

 • właściwości substancji chemicznych;
 • danych dotyczących producenta;
 • środków taktycznych;
 • sposobu unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych;
 • zalecanych środków ostrożności i sposobie udzielania pomocy poszkodowanym;
 • dostępnych środków transportu i opakowań itp.

 

II STOPIEŃ

Pomoc na miejscu zdarzenia udzielana przez specjalistę

Na wezwanie kierującego działaniami ratowniczymi na miejsce zdarzenia zostaje wysłany przez uczestnika Systemu SPOT specjalista. Dojazd specjalisty na miejsce zdarzenia zapewnia uczestnik Systemu SPOT lub po uzgodnieniu wzywający.

 

III STOPIEŃ

Pomoc techniczna

Pomoc techniczna udzielana jest przez wyspecjalizowane służby uczestników Systemu SPOT przy współudziale specjalistów.

Pomoc III stopnia obejmuje wyjazd ratowników lub pracowników innych służb wyposażonych w sprzęt specjalistyczny oraz doradztwo specjalisty na miejscu zdarzenia.

Informacje telefoniczne udzielane są bezpłatnie. Koszty związane z udzieleniem pomocy II i III stopnia zwracane są uczestnikom Systemu SPOT na podstawie odrębnych przepisów, umów i porozumień.

Zakładowa Straż Pożarna ORLEN S.A. udziela pomocy we wszystkich trzech stopniach.

Jeżeli chcesz zapoznać się ze stroną Krajowego Centrum SPOT połącz się z zakładowym stanowiskiem kierowania Zakładowej Straży Pożarnej ORLEN pod numerem telefonu:

024 365 70 32
024 365 70 33