Relacje Inwestorskie

Obligacje dla inwestorów indywidualnych 2013

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI

Witamy w części serwisu dotyczącej Oferty Publicznej Obligacji. W celu zapoznania się z treścią dot. obligacji prosimy o wybranie odpowiedniej zakładki z lewej strony serwisu.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z Ofertą publiczną obligacji spółki ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (Spółka) realizowaną w ramach Programu Emisji Obligacji i dopuszczeniem obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, został zatwierdzony w dniu 24 maja 2013 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie, Ostatecznych Warunkach Oferty oraz Ostatecznych Warunkach Emisji. Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą Ostateczne Warunki Oferty.

Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ ostateczne warunki emisji oraz ostateczne warunki oferty Obligacji zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Ostatecznych Warunkach Oferty i nie są znane w momencie publikacji Prospektu. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Ostatecznymi Warunkami Emisji oraz Ostatecznymi Warunkami Oferty dotyczącymi odpowiednich emisji Obligacji oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego podstawowego publikowana jest zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) na stronie internetowej Spółki (www.orlen.pl).

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Oświadczam, że nie jestem rezydentem amerykańskim (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) i nie reprezentuję, ani nie działam na rachunek, takiej osoby. Obecnie nie znajduję się terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Uwaga: poprzez akceptację niniejszego zastrzeżenia potwierdzają Państwo zapoznanie się z tym zastrzeżeniem, potwierdzają prawdziwość podanych wyżej oświadczeń i wyrażają zgodę na zawarte w nim ograniczenia.
PLEASE CAREFULLY READ THE FOLLOWING CONDITIONS OF ACCESS TO THE WEBSITE AND THE INFORMATION IT CONTAINS.

The basic issue prospectus drawn up in connection with the Public Offering of notes of ORLEN S.A. with its registered office in Płock (the Company) to be conducted under the Note Issuance Programme and with the admission of the notes to trading on the Catalyst regulated market was approved on 24 May 2013 by the Polish Financial Supervision Authority, which is the supervision authority of the capital market in Poland. The notes will be issued in series and will be offered on the conditions and in accordance with the terms described in the Prospectus, the Final Terms of the Offering and the Final Terms of Issue. Detailed information on the number of Notes to be issued and offered in a given series and the dates on which subscription opens and closes will be set out in the Final Terms of the Offering.

The Prospectus does not contain all the information necessary for making an investment decision because the final conditions of issue and the final conditions of offering the Notes will only be specified in the relevant Final Terms of Issue and Final Terms of the Offering and are not known at the time of publication of the Prospectus. No investment decision should be made until the Final Terms of Issue and the Final Terms of the Offering concerning the relevant issue of Notes and all the annexes and reports updating the Prospectus have been read.

The electronic version of the basic issue prospectus is published in accordance with Art. 45 and Art. 47 of the Act on Public Offerings and the Conditions of Introducing Financial Instruments to Organized Trading and on Public Companies of 29 July 2005 (consolidated text: Journal of Laws of 2009, no. 185, item 1439, as amended) on the Company's website (www.orlen.pl).

The public offering is being conducted only in the Republic of Poland. The information on this site is not intended for publication or distribution outside the Republic of Poland. Outside the Republic of Poland this Prospectus may not be treated as a proposal or offering. Neither the Prospectus nor the securities to which it relates have been subject to registration, approval or notification in any state outside the Republic of Poland, in particular in accordance with the provisions of Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC or the provisions of law on the offering of securities in the United States of America. The securities to which this Prospectus relates may not be offered outside the Republic of Poland (including other states of the European Union and the United States of America). Neither the Company nor any other entity acting for or on its behalf has taken or will take in the future any action that could be considered a public offering of the Company's securities to which this Prospectus relates in any state outside the Republic of Poland.

The laws of certain countries outside the Republic of Poland may restrict the dissemination of the information on these pages of the Internet. Each Investor residing or with its registered office outside the Republic of Poland should familiarise himself with the provisions of Polish law and the provisions of law of other states that may apply to him.

I declare that I am not a U.S. Person in the meaning of Regulation S, an act of legislation secondary to the U.S. Securities Act 1933, and I am not representing or acting for the account of such a person. I am not currently in the United States of America.

Note: By accepting this disclaimer, you are confirming that you have read it and confirm the truth of the statements made above and consent to the restrictions set out herein.Zapoznałem się z treścią powyższych zastrzeżeń, w pełni je rozumiem, potwierdzam i akceptuję ich treść:

I have read the above disclaimers, understand them fully and confirm and accept the content thereof: