Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 21.07.2022

Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 21 lipca 2022 roku

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, o kapitale zakładowym/wpłaconym 534.636.326,25 zł, numerze NIP 774-00-01-454 (dalej zwany PKN ORLEN S.A. lub Spółka).

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad

Zarząd PKN ORLEN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 21 lipca 2022 roku, o godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika, przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie przez Spółkę baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Terminale Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (nr KRS: 0000102608), która stanie się spółką zależną Spółki na skutek połączenia Spółki oraz Grupy LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (nr KRS: 0000106150) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

MATERIAŁY NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PKN ORLEN S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 LIPCA 2022 ROKU

FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY PKN ORLEN S.A.

Pozostałe informacje