Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. zwołane na dzień 5 marca 2020 roku

05.03.2020

Decyzje NWZ PKN ORLEN S.A.​​

Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 05.03.2020 roku

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, o kapitale zakładowym/wpłaconym 534.636.326,25 zł, numerze NIP 774-00-01-454 (dalej zwany PKN ORLEN S.A. lub Spółka).

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad

Zarząd PKN ORLEN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 5 marca 2020 roku, o godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika, przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. będą transmitowane przez internet. Aby skorzystać z tej formy przekazu, należy w dniu obrad, czyli 5 marca 2020 roku, kliknąć w banner informacyjny dotyczący transmisji umieszczony na stronie www.orlen.pl. Automatycznie zostaną Państwo skierowani na adres strony internetowej obsługującej przekaz.

Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. zwołane na dzień 5 marca 2020 roku 

1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Oświadczenie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 

Formularze dla akcjonariuszy PKN ORLEN S.A.

Pozostałe informacje