Nr 1/1999  | 22-10-1999

Uchwała Rady Giełdy Papierów Wartościowych

Zgodnie z art.81 ust.1 pkt.2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 118 poz, 754 z późniejszymi zmianami) Polski Koncern Naftowy S.A. informuje co następuje:

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w drodze Uchwały Nr 80/749/99 z dnia 21 października 1999 roku i na podstawie § 2 Regulaminu Giełdy postanowiła dopuścić do obrotu giełdowego następujące akcje spółki Polski Koncern Naftowy S.A.:

  • 336.000.000 ( trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną z dnia 29 czerwca 1993 r., uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 maja 1999 r.,
  • 6.971.496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć)akcji zwykłych na okaziciela serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 października 1997 r., uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 maja 1999 r.,
  • 77.205.641 ( siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 maja 1999 r., o wartości nominalnej 1,25 zł.( jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) każda.