Nr 11/1999  | 3-11-1999

Sprawozdania finansowe-deklaracja Zarządu

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. Nr 118 poz. 754 z późniejszymi zmianami ) oraz stosownie do deklaracji złożonej przez PKN S.A. 26 października br. a dotyczącej przesłania w dniu 3 listopada 1999 r:

  • zbadanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień połączenia, tj. na dzień 7 września 1999 r. zawierającego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz opis zasad ich sporządzania;
  • raportu kwartalnego za III kwartał 1999 r. w zakresie określonym w Rozporządzeniu RM z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu ( Dz. U. Nr 163 poz. 1160 ), Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. przekazuje wymagane informacje.