Nr 13/1999  | 3-11-1999

Informacja o toczących się postępowaniach prawnych

Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz, U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.) Zarzad Polskiego Koncernu Naftowego S.A. podaje do wiadomości następujące oświadczenie: W związku z publiczną ofertą akcji Polskiego Koncernu Naftowego SA i informacjami zawartymi w Prospekcie Emisyjnym o toczących się postępowaniach prawnych, Zarząd PKN SA oświadcza co następuje:

1. Uchwała WZA CPN SA z dnia 19 maja 1999 roku w sprawie połączenia CPN SA z Petrochemią Płock SA, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu PKN SA, została podjęta zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa handlowego oraz postanowieniami Statutu CPN SA, nie naruszała ona ani interesów byłej CPN SA, ani obecnego PKN SA po połączeniu CPN SA i Petrochemii Płock SA, ani też interesów ich akcjonariuszy. W związku z tym powództwa o unieważnienie przedmiotowej uchwały powinny zostać oddalone, gdyż nie mają należytego uzasadnienia prawnego i faktycznego. Jednakże, ewentualne unieważnienie przedmiotowej uchwały oznaczałoby ponowne wpisanie CPN SA do rejestru handlowego, wykreślenie podwyższenia kapitału akcyjnego PKN SA w drodze emisji Akcji Serii C objętych w wyniku połączenia przez byłych akcjonariuszy CPN SA w zamian za jej majątek oraz powstanie roszczenia CPN SA o zwrot majątku przeniesionego na PKN SA w wyniku połączenia. Mogłoby to mieć istotny, niekorzystny wpływ na sytuację finansową i działalność Spółki.

2. Wniesiona w terminie apelacja od postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie wpisania do rejestru handlowego połączenia Spółek CPN SA i Petrochemii Płock SA i wykreślenia CPN SA z rejestru handlowego, którą skierowano do postępowania międzyinstancyjnego została oddalona prawomocnym postanowieniem Sądu Apelacyjnego. W związku z tym nowe apelacje wniesione w tej sprawie w dniu 10 i 15 września 1999 roku są w sposób oczywisty bezzasadne i powinny zostać odrzucone.

3. W związku z Akcjami Serii B podjęte zostały działania zmierzające do konwalidacji braku opinii biegłych rewidentów wyznaczanych przez sąd rejestrowy w trybie art. 313 par. 2 kodeksu handlowego o wartości aportu w postaci akcji Rafinerii Trzebinia SA wniesionych do Petrochemii Płock SA przez Naftę Polską SA na pokrycie Akcji Serii B. W dniu 5 października 1999 roku Zarząd PKN SA wystąpił do Sądu Rejonowego w Płocku Wydział Gospodarczy o wyznaczenie biegłych, celem wydania opinii o wartości wniesionego aportu, którzy zostali przez Sąd wyznaczeni w dniu 28 października 1999 roku postanowieniem sygn H350/99 Zdaniem Zarządu PKN SA nie ma podstaw do przypuszczeń, że wycena aportu dokonana przez biegłych rewidentów wyznaczonych przez sąd rejestrowy odbiegała będzie od wyceny dokonanej wcześniej przez biegłych rewidentów w związku z wnoszeniem tych samych akcji Rafinerii Trzebinia SA przez Skarb Państwa jako aportu na pokrycie akcji objętych przez Skarb Państwa w Nafcie Polskiej SA. W każdym przypadku zobowiązania Nafty Polskiej SA dotyczące podwyższenia kapitału akcyjnego PKN SA i pokrycia go aportem w postaci akcji Rafinerii Trzebinia SA wynikające u umowy z dnia 16.06.1997 roku zawartej przez Naftę Polską SA i Petrochemię Płock SA pozostaną ważne i wiążące.

4. Akcje Serii B i C nie są przedmiotem Oferty Publicznej. Jednakże Spółka została poinformowana przez KDPW, iż akcje wszystkich serii zostaną objęte wspólnym kodem, co spowoduje, że po wprowadzeniu do obrotu giełdowego Akcje Serii B i C będą w pełni zamienne z Akcjami Serii A. Ewentualne wykreślenie z rejestru handlowego podwyższenia kapitału akcyjnego mogłoby spowodować redukcję ogólnej liczby akcji w wyniku czego Spółka mogłaby zostać zobowiązana do proporcjonalnego zwrotu akcjonariuszom ceny emisyjnej akcji unieważnionych albo redukcję wartości nominalnej wszystkich akcji

Zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą Zarząd PKN SA uważa, że ma podstawy sądzić, iż wszystkie powyższe sprawy powinny zakończyć się pomyślnie dla Spółki z korzyścią dla jej akcjonariuszy.