Nr 16/1999  | 4-11-1999

Wprowadzenie akcji PKN do obrotu

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118, poz.754 z późniejszymi zmianami) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 3 listopada br. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych uchwalił co następuje:

W związku ze złożoną przez członka giełdy „ Dom Inwestycyjny BRE Banku” S.A. ofertą sprzedaży akcji spółki PKN S.A:

  • do 73.775.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,25 zł. każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „ PLPKN0000018”,
  • do 73.775.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,25 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „ PLPKN0000026”,

Zarząd Giełdy wyraża zgodę na wprowadzenie na specjalnej sesji giełdowej w dniu 20 listopada 1999 r. przez „ Dom Inwestycyjny BRE Banku” S.A. do obrotu giełdowego w trybie publicznej sprzedaży powyższych akcji oraz określa następujące warunki przyjmowania zleceń maklerskich na te akcje:

1. „ Dom Inwestycyjny BRE Banku” S.A. przekaże na giełdę w dniu 20 listopada 1999 r. do godziny 17:00 dwa zlecenia sprzedaży ( jedno dla akcji zamawianych w okresie zleceń podstawowych, drugie dla akcji zamawianych w okresie zleceń końcowych) obejmujące liczbę akcji określoną na zasadach opisanych w prospekcie emisyjnym;

2. Limit ceny w zleceniach sprzedaży będzie równy cenie sprzedaży ( określonej na zasadach zawartych w prospekcie emisyjnym ) uwzględniającej dyskonto, o którym mowa w prospekcie emisyjnym;

3. Zlecenia kupna ( zarówno dla akcji zamawianych w okresie zleceń końcowych ), wyłącznie z limitami ceny określonymi na zasada opisanych w prospekcie emisyjnym będą przyjmowane przez Giełdę od godziny 7:00 do godziny 10:00 w dniu 20 listopada 1999 r.

4. Zlecenia kupna mogą być ważne tylko na jedną sesję w dniu 20 listopada 1999 r. 5. Zlecenia kupna złożone na akcje spółki PKN S.A. na sesję w dniu 20 listopada 1999 listopada r. dotyczyć mogą wyłącznie akcji wprowadzanych w trybie publicznej sprzedaży.

Liczbę akcji wprowadzonych do obrotu giełdowego w trybie publicznej sprzedaży „ Dom Inwestycyjny BRE Banku” S.A. ogłosi bezpośrednio po wprowadzeniu w dniu 20 listopada 1999 r. Wprowadzenie akcji spółki PKN S.A. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego oraz określenie liczby wprowadzanych akcji, rynku notowań i daty pierwszego notowania zostanie dokonane przez Zarząd Giełdy na wniosek Emitenta zgodnie z przepisami Regulaminu Giełdy.