Nr 17/1999  | 8-11-1999

Uchwała Rady Nadzorczej - Polkomtel

Zgodnie z art. 81 ust.1 pkt. 2 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. Nr 118, poz 754 z późniejszymi zmianami ) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 8 listopada br. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, na mocy której wyraziła zgodę na dokonanie inwestycji kapitałowej związanej ze zwiększeniem zaangażowania w kapitale akcyjnym POLKOMTEL S.A. w ramach prawa pierwokupu akcji do kwoty stanowiącej równowartość 48.333.312,50 USD w drodze nabycia do 275 000 akcji imiennych.