Nr 21/1999  | 20-11-1999

Nafta Polska uzgodniła cenę sprzedaży jednej akcji PKN

Zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi (Dz.U. nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, iż w dniu 20 listopada 1999 r:

  1. W ramach zatwierdzonego Przedziału Ceny Sprzedaży Akcji Polskiego Koncernu Naftowego S.A. wynoszącego od 18,00 do 24,00 PLN za jedną Akcję, Wprowadzający (Nafta Polska S.A.) ustalił w uzgodnieniu z Kleinwort Benson Limited, pełniącym funkcję Wiodącego Menedżera oraz Domem Inwestycyjnym BRE BANKU S.A. pełniącym funkcję Głównego Polskiego Menedżera na podstawie rekomendacji Wiodącego Menedżera oraz Głównego Polskiego Menedżera Cenę Sprzedaży jednej Akcji na 19,50 PLN.
  2. Główny Polski Menedżer w porozumieniu z Wprowadzającym oraz Wiodącym Menedżerem dokonał przydziału Akcji w Subtranszy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych.
  3. Wprowadzający, na podstawie rekomendacji Wiodącego Menedżera przedstawionej po konsultacji z Oferującym (Dom Inwestycyjny BRE BANKU S.A.), dokonał przydziału Akcji w Subtranszy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych oraz dokonał wstępnej alokacji Globalnych Kwitów Depozytowych.
  4. Wprowadzający ustalił ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach Oferty Podstawowej na 113.500.000,- oraz liczbę Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach:
    (a) Akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych na 40.000.000,-
    (b) Akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 73.500.000,-

w tym:

  • w Subtranszy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych na 14.135.000,-
  • w Subtranszy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych na 59.365.000,-

5. W wykonaniu umów o subemisję inwestycyjną zostały zawarte umowy dodatkowe z poszczególnymi subemitentami, na mocy których ustalono następującą wielkość zobowiązań subemisyjnych każdego z subemitentów:
(a) w Subtranszy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych

Menedżer Liczba Akcji Oferowanych bezwarunkowo do nabycia
BRE Bank S.A. 7.695.230
Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2.335.656
Centralny Dom Maklerski Grupy Pekao S.A. 718.003
Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. 3.386.111
Razem 14.135.000

(b) w Subtranszy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych

Menedżer Liczba Akcji Oferowanych bezwarunkowo do nabycia
Kleinwort Benson Limited 35.619.000
Deutsche Bank AG London 5.936.500
Credit Lyonnais Securities (Asia) Ltd. 1.484.125
CA IB Investmentbank Aktiengesselschaft 1.484.125
Lehman Brothers International (Europe) 5.936.500
Robert Fleming & Co Limited 1.484.125
Salomon Brothers International Limited 5.936.500
ABN AMRO Rothschild 1.484.125
Razem 59.365.000