Nr 22/1999  | 22-11-1999

Projekt uchwały na NWZ

Zgodnie z § 42 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu ( Dz. U. Nr.163, poz. 1160 ), Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje o następującej treści projektu uchwały WZA, którą Zarząd PKN S.A. zamierza przedstawić na walnym zgromadzeniu:

PROJEKT
UCHWAŁA nr .../...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 listopada 1999 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu Handlowego oraz § 7 ust. 7 pkt. 10 Statutu Spółki, w Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

§ 1

§ 2 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „W ramach Spółki wyodrębnionych zostaje 12 Regionalnych Jednostek Organizacyjnych z siedzibami w Szczecinie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Białymstoku, Warszawie, Nowej Wsi Wielkiej, Płocku, Rzeszowie, Lublinie i Krakowie, posiadających status „pracodawcy” w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy, realizujących zadania przypisane do Detalu i/lub Hurtu oraz Logistyki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmiany Statutu do rejestru handlowego.