Nr 23/1999  | 24-11-1999

GPW zdecydowała o wprowadzeniu do obrotu giełdowego w trybie publicznej sprzedaży akcji PKN

Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. Nr 118, poz 754 z późniejszymi zmianami ) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego informuje o następujących zdarzeniach:

W dniu 20 listopada 1999 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowała o wprowadzeniu do obrotu giełdowego w trybie publicznej sprzedaży 40 000 000 ( czterdzieści milionów ) akcji zwykłych na okaziciela Polskiego Koncernu Naftowego S.A. oferowanych w transzy Inwestorów Indywidualnych. Cena akcji dla zleceń składanych w Okresie Zleceń Podstawowych, uwzględniająca 6% dyskonto wynosiła 18,35 zł. Cena akcji dla zleceń składanych w Okresie Zleceń Końcowych, uwzględniająca 2% dyskonto wyniosła 19,10 zł. Na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono łącznie 176 151 zleceń zakupu na 577 985 662 akcji, w tym:

  • w Okresie Zleceń Podstawowych złożono 165 493 zleceń na 560 904 955 akcji
  • w Okresie Zleceń Końcowych złożono 10 658 zleceń na 17 080 707 akcji. Zlecenia składane w Okresie Zleceń Podstawowych zostały zredukowane średnio o 92,98%. Zlecenia składane w Okresie Zleceń Końcowych zostały zredukowane średnio o 96,49%.

W dniu 23 listopada 1999 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie Uchwały NR 80/749/99 Rady Giełdy z dnia 21 października 1999 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A, B oraz C spółki Polski Koncern Naftowy S.A. oraz § 30 ust.1 Regulaminu Giełdy, wprowadził w trybie zwykłym do obrotu giełdowego 380 177 137 ( trzysta osiemdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Polski Koncern Naftowy S.A., w tym:

  • 296 000 000 ( dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną z dnia 29 czerwca 1993 r., uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 maja 1999 r., oznaczonych kodami „ PLPKN0000018” i „ PLPKN0000026”,
  • 6 971 496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 października 1997 r., uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 maja 1999 r., oznaczonych kodem „ PLPKN0000034”
  • 77 205 641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 maja 1999 r., oznaczonych kodem „ PLPKN0000042”, o wartości nominalnej 1,25 (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) każda.

Pierwsze notowanie akcji, o których mowa w pkt. 1-2 odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 26 listopada 1999 roku. Akcje spółki PKN S.A. notowane będą na rynku podstawowym w systemie kursu jednolitego na sesjach w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki. Jednostką transakcyjną będzie jedna akcja.

Na pierwsze trzy sesje zlecenia PKC nie będą przyjmowane. Uchwała, o której mowa w pkt.2 wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez KDPW S.A. do dnia 26 listopada 1999 r. włącznie połączenia akcji spółki PKN S.A. oznaczonych kodami: „ PLPKN0000026”, „ PLPKN0000034”, „ PLPKN0000042” z akcjami tej spółki oznaczonymi kodem „PLPKN0000018”. 3)

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 84 Regulaminu Giełdy wyraził zgodę na pełnienie przez „ BANK HANDLOWY w Warszawie” S.A. funkcji członka giełdy specjalisty dla akcji zwykłych na okaziciela spółki Polski Koncern Naftowy S.A. z siedzibą w Płocku, oznaczonych przez KDPW kodem „ PLPKN0000018”.