Nr 24/1999  | 25-11-1999

Umowa z Tel-Energo S.A.

Zgodnie z art.81 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. Nr. 118, poz.754 z póź. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 25 listopada 1999 roku Polski Koncern Naftowy S.A. z siedzibą w Płocku zawarł z Telekomunikacja Energetyczną Tel-Energo S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę sprzedaży udziałów, na mocy której Polski Koncern Naftowy S.A. nabywa 3.500 udziałów w kapitale zakładowym Niezależny Operator Międzystrefowy Spółki z ograniczona odpowiedzialnością, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy – Rejestrowy ( RHB 58677), co stanowi 35% kapitału zakładowego Spółki. Celem Spółki NOM Sp. z o.o. jest udział w przetargu na uzyskanie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na zapewnieniu przekazu telefonicznego w połączeniu międzystrefowym. Zbycie Udziałów następuje pod warunkiem zawieszającym uzyskania zgód, zezwoleń, niewyrażenia sprzeciwu przez właściwe władze na nabycie Udziałów przez Kupującego.