Nr 27/1999  | 26-11-1999

Sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 1999 roku

Zgodnie z § 47 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr. 163,poz.1160 z późniejszymi zmianami) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 1999 roku zostanie przekazane do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – Sprawozdanie finansowe półroczne, skonsolidowane za I półrocze 1999 roku.