Nr 28/1999  | 26-11-1999

"PetroEltech" nabył akcje PKN

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt.6 oraz § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz 1160 z póż. Zm.) Zarząd polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 19 listopada 1999 roku Spółka zależna Polskiego Koncernu Naftowego S.A. – Zakład Remontów Elektrycznych „ PetroEltech” Sp. z o.o. nabyła za pośrednictwem WBK AIB Asset Management S.A. w Poznaniu akcje PKN S.A., w ilości 19.654 ( dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) sztuki, po cenie 19,50 PLN każda.