Nr 29/1999  | 26-11-1999

Umowa depozytowa z the Bank of New York

Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 26 listopada 1999 roku zawarta została umowa depozytowa pomiędzy PKN S.A. a Bank of New York jako depozytariuszem na emisję Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) na podstawie Master Regulation S GRD i Master Rule 144A GDR w maksymalnej ilości do 29 618 980 sztuk. Każdy z GDR odpowiada 2 akcjom PKN S.A. o wartości nominalnej 1,25 PLN każda.