Nr 32/1999  | 1-12-1999

PKN S.A. dokona inwestycji kapitałowej związanej ze zwiększeniem zaangażowania w kapitale akcyjnym Spółki POLKOMTEL S.A.

Zgodnie z art.81 ust.1, pkt.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 1999 roku została podjęta uchwała Zarządu PKN S.A., na mocy której Spółka PKN S.A. dokona inwestycji kapitałowej związanej ze zwiększeniem zaangażowania w kapitale akcyjnym Spółki POLKOMTEL S.A. w ramach prawa pierwokupu akcji do kwoty 6.500.000 USD w drodze nabycia do 37.500 akcji imiennych pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie tej inwestycji.