Nr 37/1999  | 22-12-1999

Umowa z BMP Trading GmbH&Co. na dostawy ropy

Zgodnie z § 4 Ust.1, pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz.1160 z późniejszymi zmianami) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego informuje, że realizując politykę dywersyfikacji źródeł i dostawców ropy naftowej w dniu 21 grudnia 1999 roku Polski Koncern Naftowy S.A. zawarł z BMP Trading GmbH&Co.KG umowę na dostawy w ciągu 2000 roku 1.860.000 ton rosyjskiej ropy R.E.B.C.O. pochodzącej w większej części z zasobów Rosyjskiej Kampanii Naftowej YUKOS – Rosja. Szacunkowa wartość transakcji wynosi 250.000.000 USD. Umowa przewiduje wzajemne kary za każdą nie dostarczoną przez BMP Trading GmbH&Co.KG baryłkę ropy lub za każdą nieodebraną przez Polski Koncern Naftowy S.A. baryłkę ropy. Maksymalna wysokość kar umownych to 438.000 USD.