Nr 39/1999  | 23-12-1999

Sąd Antymonopolowy oddalił odwołanie PKN S.A.

Zgodnie z art.81 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr.118, poz.754 z późniejszymi zmianami) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 1999 roku przed Sądem Antymonopolowym w Warszawie odbyła się rozprawa, na której Sąd oddalił odwołanie Polskiego Koncernu Naftowego S.A. od Decyzji UOKiK z dnia 13 stycznia 1999 roku, nakazującej Petrochemii Płock S.A. (obecnie Polski Koncern Naftowy S.A.) zaniechanie stosowania praktyk monopolistycznych. Postępowanie antymonopolowe, o którym mowa zostało wszczęte przez UOKiK w dniu 9 grudnia 1997 roku w związku z zarzutem nierównego traktowania współuczestników rynku przy braku alternatywnych źródeł zaopatrzenia, podniesionym przez Polską Izbę Paliw Płynnych. Wyrok w niniejszej sprawie z 22 grudnia 1999 roku jest nieprawomocny. W dniu 23 grudnia 1999 roku Spółka PKN S.A. złożyła wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem i wniesie o kasację tego wyroku.