Nr 4/1999  | 26-10-1999

Status uczestnika KDPW

Zgodnie z §41 pkt.1 Rozporządzenia RM z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu ( Dz. U. Nr 163, poz. 1160) w związku z art. 81 ust.1 pkt.3 Ustawy z 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. Nr 118, poz.754) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje co następuje: Na podstawie § 11 ust.3 w związku z § 18 ust.1 oraz § 40 ust. 2 i 3 w związku z § 2 ust.1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki PKN S.A., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 października br. postanowił w drodze uchwały:

  1. przyznać spółce PKN S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT
  2. przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych:
    a) 262.225.000 ( dwieście sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PKN S.A. o wartości nominalnej 1,25 zł.( jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) każda i oznaczyć je kodem PLPKN0000018;
    b) 73.775.000 (siedemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PKN S. A. O wartości nominalnej 1, 25 zł. ( jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) każda i oznaczyć je kodem PLPKN0000026;
    c) 6.971.496 ( sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki PKN S.A. o wartości nominalnej 1,25 zł. ( jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) każda i oznaczyć je kodem PLPKN0000034;
    d) 77.205.641 ( siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki PKN S.A. o wartości nominalnej 1,25 zł. ( jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) każda i oznaczyć je kodem PLPKN0000042.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.