Nr 40/1999  | 29-12-1999

PKN nabył akcje spółki POLKOMTEL S.A.

Zgodnie z art.81 ust.1, pkt.2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr. 118. Poz.754 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 1999 roku Polski Koncern Naftowy S.A. na podstawie umowy sprzedaży zawartej z firmą BIG Bank Gdański S.A. z siedzibą w Warszawie, nabył 14 510 akcji Spółki POLKOMTEL S.A. za łączna kwotę 10.484.053,37 PLN. Na skutek tej inwestycji udział procentowy PKN S.A. w kapitale akcyjnym Spółki POLKOMTEL S.A. wzrośnie do 19,58%.