Nr 41/1999  | 31-12-1999

Rafineria Trzebinia zawarła umowę z Petrozachód Sp. z o.o.

Zgodnie z § 4 ust.1 pkt.8 oraz § 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr. 163, poz.1160) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 1999 roku jednostka zależna PKN S.A.- Rafineria Trzebinia S.A. zawarła transakcję z inną jednostką zależną PKN S.A.- Petrozachód Sp. z o.o.

Przedmiotem transakcji jest sprzedaż oleju napędowego przez Rafinerię Trzebinia S.A. firmie Petrozachód Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniosła 2.054.720,80 PLN netto. Płatność ma zostać dokonana przelewem w terminie 14 dni od dnia transakcji. Łączna wartość wszystkich transakcji zawartych pomiędzy tymi podmiotami w okresie od 1 stycznia 1999 do 28 grudnia 1999 wynosi 59.476.871,70 PLN netto.