Nr 5/1999  | 26-10-1999

Deklaracja Zarządu PKN

W związku ze zobowiązaniem nałożonym na Polski Koncern Naftowy S.A. przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd mocą Decyzji Nr DSP1-411-16/99-69/99 a dotyczącym podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty sprzedaży akcji serii A:

  • zbadanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień połączenia, tj. na dzień 7 września 1999 r. zawierającego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz opis zasad ich sporządzania,
  • raportu kwartalnego za III kwartał 1999 r. w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.( Dz. U. Nr 163 poz.1160)

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. deklaruje przekazanie wymaganych informacji w dniu 3 listopada 1999 roku.