Nr 6/1999  | 28-10-1999

Podwyższenie kapitału akcyjnego spółki "Polkomtel" S.A.

Na podstawie art. 81 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U, Nr 118, poz.754 z późniejszymi zmianami) i po powzięciu w dniu dzisiejszym tj.28.10.1999 r. wiadomości, Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 21.10.1999 r. zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Warszawie- Sądzie Gospodarczym ( XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy) podwyższenie kapitału akcyjnego spółki „Polkomtel” Spółka Akcyjna o 400.000.000 zł. ( czterysta milionów złotych).

Obecnie kapitał akcyjny wspomnianej spółki wynosi: 1.500.000.000.zł ( jeden miliard pięćset milionów złotych) i dzieli się na 15.000 ( piętnaście tysięcy ) akcji, każda akcja ma nominalną wartość 100 zł ( sto złotych).Wszyscy akcjonariusze objęli akcje w podwyższonym kapitale proporcjonalnie do posiadanych dotychczas udziałów.