Nr 10/2000  | 16-02-2000

Dane finansowe za 4 kwartał 1999

Zgodnie z art. 81 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr.118,poz.754 z późniejszymi zmianami) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, iż:

  • Zysk netto PKN S.A.(nie skonsolidowany) za IV kwartał 1999 r., tj. od 01.10.1999 do 31.12.1999 obliczony według Polskich Standardów Rachunkowości wyniósł 281.175 tys. PLN.
  • Zysk netto PKN S.A. (nie skonsolidowany) po IV kwartale 1999, obliczony według Polskich Standardów Rachunkowości wyniósł 658.917 tys. PLN. Wynik ten obejmuje dane z obszaru byłego CPN S.A. od dnia faktycznego włączenia tej Spółki do PKN S.A., tj. od 07.09.1999 r.
  • Dla porównania wyników z 1999 r. z osiągniętymi w roku poprzednim oszacowano zysk dla PKN S.A. tak, jakby funkcjonował po połączeniu z CPN S.A. od początku 1999 roku, co określane jest jako szacunek pro forma. Oszacowany tym sposobem zysk netto PKN S.A. za rok 1999 (nie skonsolidowany, według Polskich Standardów Rachunkowości, pro forma) wyniósł około 760.000 tys. PLN.
  • Według wstępnych szacunków opartych o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zysk netto PKN S.A. (skonsolidowany i pro forma) za 1999 r. wyniósł około 950.000 tys. PLN podczas gdy w 1998 wyniósł około 773.000 tys. PLN; co stanowi przyrost w wysokości około 23%.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A.