Nr 12/2000  | 03-03-2000

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 kwietnia 2000 r.

Zgodnie z paragrafem 42 pkt 1 Rozporządzenia RM z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U.Nr 118, poz.1160) w związku z art. 81 ust.1 pkt.3 Ustawy z 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 29 lutego 2000 roku Uchwałą Zarządu Spółki Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, działając na podstawie art. 391 i art. 393 § 1 Kodeksu handlowego w związku z § 7 ust.4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 3 kwietnia 2000 r., o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Chemików 7, w budynku Centrum Administracji.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego Spółki Akcyjnej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 396 § 2 Kodeksu Handlowego zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. podaje proponowaną zmianę Statutu:

- § 1 ust. 3
Brzmienie dotychczasowe:
"Spółka działa pod firmą: Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: PKN S.A."

Otrzymuje brzmienie:
"Spółka działa pod firmą: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy : PKN ORLEN S.A."

- Ulega skreśleniu § 8 ust. 12 pkt. 4 w brzmieniu dotychczasowym:
"zaciągnięcie innego zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, z wyłączeniem transakcji handlowych zawieranych w ramach zwykłego zarządu - przekracza równowartość kwoty jednej piątej kapitału akcyjnego, chyba, że wyrażanie na nie zgody należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia;"

- w § 8 ust. 12 ulegają zmianie numery następujących przepisów:

- pkt. 5 zmienia się na pkt. 4;
- pkt. 6 zmienia się na pkt. 5;
- pkt. 7 zmienia się na pkt. 6.

Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu dają świadectwa, wydane przez biuro maklerskie lub bank prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie powyższych świadectw na co najmniej siedem dni przez Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Płocku, ul. Chemików 7, w budynku Centrum Administracyjnego, piętro II, pokój nr 238. Na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, w godzinach od 8.00 do 15.00 ( w dni robocze ), w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7, w budynku Centrum Administracyjnego, pokój nr 238, zostaną wyłożone do wglądu Akcjonariuszy materiały dotyczące spraw ujętych w porządku obrad, natomiast na trzy dni powszednie przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, wyłożona tam będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna legitymować się właściwym odpisem oraz pisemnym pełnomocnictwem (kserokopie odpisów z rejestru oraz pełnomocnictw nie spełniają powyższych wymogów).

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się w dniu 3 kwietnia 2000 r., od godziny 11.00, bezpośrednio przed salą obrad.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A.