Nr 8/2000  | 28-01-2000

Liczba akcji w posiadaniu Bank of New York

Zgodnie z art. 81 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr. 118, poz. 754 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że Bank of New York z siedzibą w Nowym Jorku (101 Barclay Street, New York, N.Y. 10286, USA) jest w posiadaniu 86.098.778 akcji na okaziciela Polskiego Koncernu Naftowego S.A. co daje prawo do 20,49% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKN S.A.

Poziom 20,49% został osiągnięty w rezultacie zapisania akcji PKN S.A. na koncie Bank of New York - banku depozytariusza, zgodnie z programem Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) z dnia 2 grudnia 1999 roku. Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A.