Nr 9/2000  | 10-02-2000

Decyzja UOKiK w sprawie praktyk monopolistycznych

Zgodnie z art 81 ust.1 pkt.2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.Nr.118, poz. 754 z późn zm.)Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że na mocy Decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Nr DDI 3/2000 z 9 lutego 2000 roku i po przeprowadzeniu postępowania wszczętego przeciwko PKN S.A. w dniu 22 września 1999 roku, stwierdzono stosowanie przez PKN S.A. praktyki monopolistycznej, polegającej na stosowaniu takich sposobów kształtowania cen na benzyny i oleje napędowe, które mogą umożliwiać osiąganie nieuzasadnionych korzyści. Swoją Decyzją UOKiK nakazuje PKN S.A. zaniechanie praktyki monopolistycznej poprzez wprowadzenie sposobu kształtowania cen na benzyny i oleje napędowe, uwzględniającego zmiany czynników cenotwórczych proporcjonalnie do zmiany ich udziałów w cenie.

Jednocześnie umorzono postępowanie przeciwko PKN S.A. w sprawie stosowania praktyki monopolistycznej polegającej na ustalaniu cen sprzedaży w sposób umożliwiający stosowanie skrośnego subsydiowania pomiędzy paliwami a produktami petrochemicznymi wytwarzanymi przez PKN S.A. UOKiK nałożył na PKN S.A. karę pieniężną w wysokości 5 mln. zł. płatną do budżetu państwa.

Zarząd PKN S.A. nie zgadza się z treścią Decyzji w całości i w związku z tym w ciągu 2 tygodni złoży odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A.