Nr 21/2000  | 10-04-2000

Wykaz Akcjonariuszy na WZA w dniu 3 kwienia 2000

Zgodnie z art. 148 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr. 118, poz. 754) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKN S.A. w dniu 3 kwietnia 2000 roku posiadali co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów, wraz z liczbą głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji.

L.p
Akcjonariusz ilość posiadanych akcji Rodzaj akcji Ilość głosów z posiadanych akcji
1. Skarb Państwa
43.641.224 na okaziciela 43.641.224
2. Nafta Polska SA 185.123.997 na okaziciela 185.123.997
3. THE BANK OF NEW YORK w Nowym Yorku 88.597.990 na okaziciela  88.597.990

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A.