Nr 22/2000  | 13-04-2000

Zwołanie ZWZA w dniu 15 maja 2000 r.

Zgodnie z § 42 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U.Nr.163, poz 1160 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. podaje do wiadomości publicznej informacje na temat zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego S.A.:

Zarząd spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, przy ulicy Chemików 7, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Płocku, Sąd Gospodarczy, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Rejestrowa, pod numerem RHB VIII 780 ("Spółka"), działając na podstawie art. 390 Kodeksu handlowego w związku z § 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 15 maja 2000 r. [poniedziałek] o godz. 12 00 w Płocku, w Domu Technika przy ulicy Kazimierza Wielkiego 41.

Porządek obrad: Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrali Produktów Naftowych "CPN" S.A. oraz przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrali Produktów Naftowych "CPN" S.A., za okres zakończony 7 września 1999 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Centrali Produktów Naftowych "CPN" S.A. za okres zakończony 7 września 1999 r. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia władzom Centrali Produktów Naftowych "CPN" S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków za okres zakończony 7 września 1999 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności oraz przedstawienie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, a także wniosków co do podziału zysku, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 1999 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 1999 r. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 1999 r. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 1999. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych serii A. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii D w związku z zamianą obligacji zamiennych serii A na akcje. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do publicznego obrotu akcji serii D. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umów o subemisję inwestycyjną lub usługową lub innych umów o podobnym charakterze w związku z planowaną sprzedażą akcji Spółki przez Naftę Polską S.A. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej z tytułu delegowania ich do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A.