Nr 36/2000  | 13-06-2000

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 12 czerwca 2000 roku

Zgodnie z § 42 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U.Nr 163, poz 1160 z późn. zm.) Zarząd PKN ORLEN S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte przez NWZA w dniu 12 czerwca 2000:

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 12 czerwca 2000 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 431 § 1 kodeksu handlowego oraz § 7 ust. 7 pkt. 9 Statutu Spółki, w Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

§ 1

Pkt. 4 w § 8 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"Zaciągnięcie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych równowartość jednej piątej kapitału akcyjnego, z wyłączeniem:

a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w tym w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót ropą naftową i produktami ropopochodnymi, a także wszystkich czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach techniczno-ekonomicznych,

b) czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmiany Statutu do rejestru handlowego.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 12 czerwca 2000 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 431 § 1 kodeksu handlowego oraz § 7 ust. 7 pkt. 9 Statutu Spółki, w Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

§ 1

w § 11ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Jeżeli nic innego nie wynika z brzmienie, sensu lub celu poszczególnych postanowień statutu, użyte w nim określenie "Spółka" oznacza Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółkę Akcyjną."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmiany Statutu do rejestru handlowego.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 12 czerwca 2000 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PKN ORLEN S.A.

§ 1

Na podstawie art. 391 i 388 kodeksu handlowego oraz § 7 ust. 7 pkt. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, w tym bilans na dzień 31 grudnia 1999 r. wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 11.577.934.378,36 zł wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku, zamykającym się zyskiem netto w kwocie 721.906.419,62 zł oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 41.875. 136,21 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA