Nr 41/2000  | 30-06-2000

Ustalenie Ceny Sprzedaży jednej akcji PKN ORLEN S.A.

Zgodnie z postanowieniem art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi", Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. informuje niniejszym, że:

1. W dniu 30 czerwca 2000 roku Zarząd Nafty Polskiej S.A., na podstawie rekomendacji udzielonej przez Globalnych Koordynatorów: CAIB Securities S.A., Lehman Brothers International (Europe) oraz Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. ustalił Cenę Sprzedaży jednej akcji PKN ORLEN S.A. na 20,50 (słownie: dwadzieścia 50/100) złotych. Oznacza to, iż inwestorzy indywidualni, którzy złożyli zlecenia w Początkowym Okresie Składania Zleceń (do dnia 26 czerwca 2000), zapłacą za przydzielone im akcje 18,45 (słownie: osiemnaście 45/100) złotych (po uwzględnieniu 10% dyskonta); natomiast inwestorzy indywidualni, którzy złożyli zlecenia w Końcowym Okresie Składania Zleceń zapłacą za przydzielone im akcje 19,70 (słownie: dziewiętnaście 70/100) złotych (po uwzględnieniu 4% dyskonta).

2. Zarząd Nafty Polskiej SA, ustalił ostateczną łączną liczbę akcji sprzedawanych w Ofercie Sprzedaży na 109.250.000 (słownie: sto dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy). oraz liczbę akcji sprzedawanych w poszczególnych transzach, w tym:

1) 43.700.000 (słownie czterdzieści trzy miliony siedemset tysięcy) akcji sprzedawanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych na specjalnej sesji giełdowej;

2) Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 65.550.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

(a) 19.950.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji sprzedawanych w Subtranszy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych na rynku organizowanym przez Wielkopolski Bank Kredytowy SA na podstawie zezwolenia KPWiG wydanego na podstawie art. 92 ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi";

(b) 45.600.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćset tysięcy) akcji sprzedawanych w Subtranszy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych wraz z Opcją Dodatkowego Przydziału.

3. Zarząd Nafty Polskiej S.A. działając w oparciu o rekomendację Globalnych Koordynatorów: CAIB Securities S.A., Lehman Brothers International (Europe) oraz Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. dokonał przydziału akcji w Subtranszy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz akcji i GDR-ów w Subtranszy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych.

4. Spółka zawarła jako strona obok Nafty Polskiej S.A. następujące dwie umowy:

(a) umowę gwarancyjną (underwriting agreement) o nabycie do 31.350.000 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) oraz dodatkowo o nabycie 14.250.000 (słownie: czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 PLN każda PKN ORLEN S.A. w postaci akcji lub Globalnych Kwitów Depozytowych oferowanych w Subtranszy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych z Lehman Brothers International (Europe) oraz CA-IB Investmentbank Atkiengesellschaft (CA-IB), działającymi jako główni menedżerowie spośród kilku menedżerów;

(b) umowę gwarancyjną o nabycie do 19.950.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 PLN każda PKN ORLEN S.A. oferowanych w Subtranszy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych z CAIB Securities S.A. oraz Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A. działającymi jako Krajowi Koordynatorzy oraz Domem Maklerskim WBK S.A., Bankiem Rozwoju Eksportu S.A., Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A., Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A., Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz CAIB Investmentbank Atkiengesellschaft, które mają za przedmiot zapewnienie powodzenia Oferty Sprzedaży.

Wynagrodzenie płatne przez Naftę Polską S.A. w ciężar otrzymanej Ceny Sprzedaży akcji wynosi, dla umów gwarancyjnych odpowiednio:

(a) 1,5 % iloczynu ceny i liczby akcji objętych gwarancją określoną w umowie mającej za przedmiot sprzedaż akcji lub Globalnych Kwitów Depozytowych oferowanych w Subtranszy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych;

(b) 1,425 % iloczynu ceny i liczby akcji objętych gwarancją określoną w umowie mającej za przedmiot sprzedaż akcji oferowanych w Subtranszy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych. Wszelkie wyrażenia pisane z wielkich liter zostały w niniejszym raporcie bieżącym użyte zgodnie ze znaczeniem zdefiniowanym w Dokumencie Informacyjnym objętym raportem bieżącym nr 32 z dnia 7 czerwca 2000 roku. Zarząd PKN ORLEN SA