Nr 46/2000  | 06-07-2000

Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 4 ust.1 pkt 7 oraz § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd PKN ORLEN S.A. informuje, że członek Rady Nadzorczej - Pan Rafał Mania w dniu 1 lipca br. nabył 45.900 (czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset) sztuk akcji PKN ORLEN S.A. w cenie 18,45 zł każda.

Zarząd PKN ORLEN SA